Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 97 (96)  /wg BT wyd. 4/

1 Pan króluje: wesel się, ziemio,

radujcie się, mnogie wyspy!

2 Obłok i ciemność wokoło Niego,

sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

3 Ogień idzie przed Jego obliczem

i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

4 Jego błyskawice świat rozświecają,

a ziemia patrzy i drży.

5 Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana,

przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

6 Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,

a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

7 Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi

i chlubią się bożkami;

wszyscy bogowie hołd Mu oddają.

8 Słyszy o tym i cieszy się Syjon

i radują się córki Judy

z Twoich wyroków, o Panie!

9 Tyś bowiem, Panie, wywyższony – ponad całą ziemię

i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów.

10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą,

On strzeże życia swoich świętych,

wyrywa ich z ręki grzeszników.

11 Światło wschodzi dla sprawiedliwego

i radość dla ludzi prawego serca.

12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu

i wysławiajcie Jego święte imię!

 

Pan króluje: wesel się, ziemio. Obwieszczenie Bożego królowania implikuje zaproszenie do radości, które psalmista kieruje do wszystkich ludzi zamieszkujących nawet najodleglejsze zakątki ziemi. Bóg jest bowiem „Władcą wszystkiej ziemi”. Obszerny opis majestatu Boga podaje szczegóły teofanii i charakteryzuje królewską władzę Jahwe. Podobnie, jak w opisie teofanii na Synaju (zob. Wj 19,16-18), objawieniu Boga towarzyszą znaki natury: „obłok i ciemność”, „ogień”, „błyskawice”, drżenie ziemi oraz „topnienie gór” (por. Mi 1,4). Sprawowanie władzy przez Boga oparte jest o prawo i sprawiedliwość. Jego potęga, jak ogień, niszczy wszystkich nieprzyjaciół.

Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi. Obwieszczenie królowania Jahwe ma skłonić do zmiany postępowania tych, którzy jeszcze czczą wyobrażenia pogańskich bóstw. Psalmista nie neguje istnienia tych bóstw, ale stwierdza, że one oddają hołd Panu uznając Jego wyższość. Jeżeli tak, to i ich wyznawcy powinni to czynić.

Pan miłuje tych, co zła nienawidzą. Ostatnia część psalmu jeszcze w inny sposób określa Boże królowanie i jednocześnie daje wskazówki, jak mają żyć Jego poddani. Pan miłuje sprawiedliwych, „którzy zła nienawidzą”. On chroni życie swoich „świętych” i obdarzy ich „światłością” i „radością” swojego Królestwa.

Boże Ojcze, niech przyjdzie Twoje Królestwo miłości i sprawiedliwości, wiecznego światła i radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 96 (95) /wg BT wyd. 4/
Psalm 99 (98) /wg BT wyd. 4/