Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 96 (95)  /wg BT wyd. 4/

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową,

śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,

z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,

Jego cuda – wśród wszystkich ludów!

4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,

a Pan uczynił niebiosa.

6 Przed Nim kroczą majestat i piękno,

potęga i jasność w Jego przybytku.

7 Oddajcie Panu, rodziny narodów,

oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;

8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia!

Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty!

Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.

Umocnił świat, by się nie poruszył:

ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;

niech szumi morze i to, co je napełnia;

12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,

niech się także radują wszystkie drzewa leśne

13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,

bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.

On będzie sądził świat sprawiedliwie,

z wiernością swą – narody.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową. Psalmista zachęca do uwielbienia Pana. Swoje wezwanie kieruje do ludów całej ziemi. Bo o zbawczych dziełach Pana opowiada się wśród wszystkich ludów. Są i one zaproszone, by śpiewać Panu, by błogosławić Jego imię, by przybyć do Jego świątyni i złożyć ofiary (w. 8).

Wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. W porównaniu z potęgą Pana, który uczynił niebiosa i ziemię, znikoma wydaje się moc wszystkich bogów. Ona jest znikoma przede wszystkim dlatego, że pogańskie bóstwa – stwierdza psalmista – są ułudą.

Mówcie do pogan: Pan jest Królem. Powszechna władza Boga opiera się o Jego autorytet jako Stwórcy, który nie tylko świat stworzył, ale zapewnia mu stabilność. To nie tylko stabilność fizyczna, ale także oparcie, jakie daje poczucie porządku i sprawiedliwości. Całe stworzenie jest wezwane do radości wobec Pana, który przychodzi aby sprawiedliwie sądzić ziemię. Obwieszczenie poganom, że Pan jest Królem, zapowiada powszechne królowanie Syna Bożego, które zaczęło się Jego wcieleniem, a dopełni powtórnym przyjściem u końca czasów.

Psalm 96 został zacytowany w 1 Księdze Kronik jako jedna z pieśni wyśpiewanych przy wprowadzeniu przez Króla Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy (zob. 1Krn 16,23-33). Jednak uniwersalizm zbawczy tego psalmu i dojrzała nauka na temat pogańskich bóstw przemawiają za późniejszym czasem jego powstania, w czasach po niewoli babilońskiej.

Panie Jezu, niech Twoje imię będzie uwielbione pośród wszystkich ludów ziemi, przyjdź Królestwo Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 95 (94) /wg BT wyd. 4/
Psalm 97 (96) /wg BT wyd. 4/