Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 89 (88)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń pouczająca. Etana Ezrachity.

2 Na wieki będę opiewał łaski Pana,

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,

3 albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,

utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach.

4 «Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;

przysiągłem słudze memu, Dawidowi:

5 Utrwalę na wieki twoje potomstwo

i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie».

6 Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,

i wierność Twoją w radzie świętych.

7 Bo któż na obłokach będzie równy Panu,

któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?

8 Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,

wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.

9 Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?

Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.

10 Ty ujarzmiasz pyszne morze,

Ty poskramiasz jego wzdęte bałwany.

11 Ty podeptałeś Rahaba jak padlinę,

rozproszyłeś Twych wrogów możnym Twym ramieniem.

12 Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia;

13 Ty stworzyłeś północ i południe;

Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć Twego imienia.

14 Ty masz ramię pełne potęgi,

mocna jest ręka Twoja i Twoja prawica wzniesiona.

15 Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;

przed Tobą kroczą łaska i wierność.

16 Szczęśliwy lud, co umie się radować:

chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.

17 Cieszą się zawsze Twoim imieniem,

wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

18 Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi,

a dzięki Twej przychylności moc nasza się wznosi.

19 Bo puklerz nasz należy do Pana,

a król nasz – do Świętego Izraela.

20 Mówiłeś niegdyś w widzeniu

do świętych Twoich i powiedziałeś:

«Włożyłem na głowę mocarza koronę;

wyniosłem wybrańca z ludu.

21 Znalazłem Dawida, sługę mojego,

namaściłem go świętym olejem moim,

22 aby ręka moja zawsze z nim była

i umacniało go moje ramię.

23 Nie zwiedzie go nieprzyjaciel

ani nie pognębi go złośnik.

24 Lecz zetrę przed nim jego przeciwników,

porażę tych, co go nienawidzą.

25 Z nim moja wierność i łaska;

w moim imieniu moc jego się wzniesie.

26 I rękę jego wyciągnę na morze,

a prawicę jego na rzeki.

27 On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem,

Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia”.

28 A Ja go ustanowię pierworodnym,

największym wśród królów ziemi.

29 Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki

i wierne będzie moje z nim przymierze.

30 Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne,

a jego tron – trwały jak dni nieba.

31 A jeśli synowie jego porzucą moje prawo

i nie będą postępować według mych przykazań,

32 jeżeli naruszą moje ustawy

i nie będą pełnili moich rozkazów,

33 ukarzę rózgą ich przewinienia,

a winę ich biczami;

34 lecz nie odejmę mu łaski mojej

i nie zawiodę w mojej wierności.

35 Nie zbezczeszczę mojego przymierza

ani nie zmienię słowa ust moich.

36 Raz przysiągłem na moją świętość:

na pewno nie skłamię Dawidowi.

37 Potomstwo jego trwać będzie wiecznie

i tron jego będzie przede Mną jak słońce,

38 jak księżyc, co pozostaje na wieki,

a świadek w chmurach jest wierny».

39 A jednak odpędziłeś i odrzuciłeś,

rozgniewałeś się na Twego pomazańca.

40 Zerwałeś przymierze z Twoim sługą,

poniżyłeś w proch jego diadem.

41 Porozwalałeś wszystkie jego mury,

obróciłeś w gruzy jego twierdze.

42 Ograbili go wszyscy przechodzący drogą,

stał się pośmiewiskiem dla swoich sąsiadów.

43 Podniosłeś prawicę jego nieprzyjaciół;

radością napełniłeś wszystkich jego wrogów.

44 Także cofnąłeś jego miecz przed napastnikiem,

nie pozwoliłeś mu ostać się w walce,

45 pozbawiłeś blasku jego berło

i wywróciłeś tron jego na ziemię.

46 Skróciłeś dni jego młodości,

okryłeś go niesławą.

47 Jak długo, Panie? Czy zawsze będziesz się ukrywał?

Czy Twoje oburzenie będzie płonąć jak ogień?

48 Pamiętaj, jak krótkie jest moje życie,

jak znikomymi stworzyłeś wszystkich ludzi.

49 Czy jest ktoś, kto by żył, a nie zaznał śmierci,

kto by życie swe wyrwał spod władzy Szeolu?

50 Gdzież są, o Panie, Twoje dawne łaski,

które zaprzysiągłeś Dawidowi na swoją wierność?

51 Pomnij, o Panie, na zniewagę sług Twoich:

noszę w mym zanadrzu całą wrogość narodów,

52 z jaką ubliżają przeciwnicy Twoi, Panie,

z jaką ubliżają krokom Twego pomazańca.

53 Niech będzie błogosławiony Pan na wieki!

Amen. Amen.

 

Psalm 89. Stanowi rozbudowaną kompozycję poetycką, przez wielu uważaną za połączenie odrębnych utworów. Pieśń pochwalna na cześć łaskawości i wierności Pana oraz wspomnienie obietnicy danej Dawidowi mają uroczysty i pogodny charakter, natomiast lamentacja odrzuconego potomka Dawida jest pełna bólu. W obecnej formie psalm stanowi jednak przemyślaną całość, a podział na części i ich osobne omówienie utrudniłyby nam odczytanie zamysłu autora całości. Lamentacja jawi się w tej kompozycji docelowym tekstem, który został poprzedzony i przygotowany hymnem i wspomnieniem Bożej obietnicy. Na tej podstawie psalmista opiera nadzieję w wysłuchanie swojej prośby.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie! Pieśń pochwalna na cześć Boga podkreśla Jego majestat, któremu żaden inny w niebie i na ziemi nie dorównuje. On jest Stwórcą świata, w dziełach stworzenia objawia się Jego potęga. On rządzi sprawiedliwie, jest łaskawy i wierny. Kilkakrotnie podkreślona została Boża wierność, która wyraża się w stałym porządku stworzenia zapewniającym ludziom życie w pokoju.

Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Zaraz na początku psalmu 89 została wspomniana Boża obietnica dana Dawidowi zapewniająca panowanie jego potomków na tronie Izraela (ww.4-5, por. 2Sm 7). W drugiej części psalmu (ww.20-38) szerzej psalmista przytacza treść wyroczni przekazanej królowi Dawidowi przez proroka Natana. Potomstwo Dawida miało trwać i panować wiecznie. W sytuacji grzechu i niewierności, Bóg będzie karał za nie, ale nie zmieni swego postanowienia, będzie wierny przymierzu z Dawidem.

Zerwałeś przymierze z Twoim sługą. Trzecia część psalmu 89 rozpoczyna się od słów oskarżenia Boga o niedochowanie wierności Bożej obietnicy dla Dawida, ponieważ potomek Dawida poniósł klęskę, pokonany przez nieprzyjaciół, jego korona została strącona a tron przewrócony, okrył się niesławą, a jego życie jest zagrożone. W błaganiu wyraża się nadzieję, że było to jednak chwilowe, że Pan uniósł się gniewem, ale wspomni na zawarte przymierze i dane obietnice.

Błogosławieństwo Boga, w ostatnim wersecie psalmu zostało wprawdzie dodane z motywu zakończenia trzeciej części Księgi Psalmów, ale obecnie wskazuje na wysłuchanie prośby. Tak możemy je przyjąć myśląc o tym, co stało się w życiu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, który doświadczył „odrzucenia i niesławy” w swej męce i śmierci, ale został wywyższony i króluje na wieki.

Panie Jezu, potomku Dawida, w Tobie objawiła się odwieczna łaskawość i wierność Boga. Ty rządzisz sprawiedliwie i królujesz na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 88 (87) /wg BT wyd. 4/
Psalm 90 (89) /wg BT wyd. 4/