Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 145 (144)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń pochwalna. Dawida.

Alef         Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Bet          2 Każdego dnia będę Cię błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Gimel      3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Dalet       4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła

i zwiastuje Twoje potężne czyny.

He           5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu

i rozpowiadają Twe cuda.

Waw       6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,

i opowiadają Twą wielkość.

Zain         7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci

i radują się Twą sprawiedliwością.

Chet        8 Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Tet          9 Pan jest dobry dla wszystkich

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Jod          10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

i święci Twoi niech Cię błogosławią!

Kaf          11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę,

Lamed     12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę

i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Mem       13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,

Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

(Nun)      <Pan jest wierny we wszystkich swych słowach

i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Samek     14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Ain          15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie,

Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Pe            16 Ty otwierasz swą rękę

i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Sade        17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Kof          18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

Resz        19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Szin         20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,

a wytępi wszystkich występnych.

Taw         21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,

by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię

<na zawsze i na wieki>.

 

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu. Psalm 145 to pieśń pochwalna zaliczana do tzw. hymnów królewskich. Psalm rozpoczyna się indywidualnym wyznaniem wyrażającym pragnienie uwielbiania Boga, każdego dnia i na wieki. Pierwszym motywem pochwały jest wielkość Pana. Dla człowieka jest ona „niezgłębiona”. Przez całą wieczność będziemy ją wysławiać i kontemplować.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła. W kilku kolejnych wersetach podkreślone zostało, że kolejne pokolenia Bożego ludu wysławiają wielkość Boga, przekazując świadectwo wielkich dzieł Bożych, znaków Jego dobroci i sprawiedliwości, łaskawości, łagodności i miłosierdzia. Dlatego jest On godzien, by odbierać chwałę od wszystkich swoich dzieł, a zwłaszcza od wszystkich swoich „świętych”. Kościół włączył się w wysławianie Pana i wychwala Jego potęgę i miłosierdzie, które objawiło się w dziele naszego odkupienia w Jezusie Chrystusie.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Psalmista podkreśla, że Boże królestwo jest wieczne. W swym opisie charakteryzuje on panowanie Boga poprzez przykłady z doczesnej rzeczywistości naznaczonej troskami i trudami codziennego ludzkiego życia. Pan jest królem, który troszczy się o słabych i zgnębionych, zapewnia wszystkim pokarm, zabiega o sprawiedliwość. W swym działaniu jest łaskawy. Jest władcą będącym „blisko” swojego ludu. On wysłuchuje wołania tych, którzy Go wzywają w swoich potrzebach, i przychodzi im z pomocą. Strzeże tych, którzy Go miłują, ale ukarze występnych.

Ojcze nasz, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoje imię będzie uwielbione we wszystkich ludzkich sercach. Przez Chrystusa naszego Pana i Króla. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 145

Psalm 144

Psalm 143

Psalm 142

Psalm 141

Psalm 140

Psalm 139

Psalm 138

Psalm 137

Psalm 136

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 144 (143) /wg BT wyd. 4/
Psalm 146 (145) /wg BT wyd. 4/