Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 135 (134)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Chwalcie imię Pańskie,

chwalcie, słudzy Pańscy,

2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim,

na dziedzińcach daomu Boga naszego.  

3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,

śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.  

4 Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,

Izraela – na wyłączną swoją własność.  

5 Wiem, że Pan jest wielki

i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.  

6 Cokolwiek Panu się spodoba,

to uczyni na niebie i na ziemi,

na morzu i we wszystkich głębinach.

7 Sprowadza chmury z krańców ziemi,

wywołuje deszcz błyskawicami

i dobywa wiatr ze swoich komór.  

8 Poraził pierworodnych w Egipcie,

od człowieka aż do bydlęcia.  

9 <W tobie, kraju egipski>,

zdziałał znaki i cuda

przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.  

10 Poraził wiele narodów

i zgładził królów potężnych:  

11 amoryckiego króla Sichona

i Oga, króla Baszanu,

i wszystkich królów kananejskich.  

12 A ziemię ich dał w posiadanie,

w posiadanie Izraela, swojego narodu.  

13 Twe imię, Panie, trwa na wieki,

Twa pamięć, Panie – z pokolenia w pokolenie.  

14 Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi

i lituje się nad swymi sługami.  

15 Bożki pogańskie to srebro i złoto,

dzieło rąk ludzkich.  

16 Mają usta, ale nie mówią,

mają oczy, ale nie widzą.  

17 Mają uszy, ale nie słyszą;

i nie ma oddechu w ich ustach.  

18 Podobni są do nich ci, którzy je robią,

i każdy, co w nich ufność pokłada.  

19 Domu Izraela, błogosław Pana,

domu Aarona, błogosław Pana!  

20 Domu Lewiego, błogosław Pana,

wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!  

21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,

który mieszka w Jeruzalem!

<Alleluja>.

Chwalcie imię Pańskie. Psalm 135 rozpoczyna się typowym dla hymnów zaproszeniem do uwielbienia Boga. Tym razem jest ono skierowane do tych, którzy służą Panu w Jego świątyni. Psalmista ma na myśli cztery grupy (zob. ww.19-20): „dom Izraela” (cały lud Izraela), „dom Aarona” (kapłani), „dom Lewiego” (lewici) i „bojący się Pana” (prozelici). Psalm kończy się zaproszeniem ich wszystkich do „błogosławienia”, czyli wychwalania Pana (por. komentarz do Ps 134,1-2).

Pan bowiem wybrał sobie Jakuba. Wśród motywów uwielbienia wymienia się dobroć
i łaskawość Pana. One objawiły się szczególnie w historii Izraela, ponieważ Pan wybrał go spośród narodów na swoją „szczególną własność” (segullah) i zawarł z nim przymierze (zob. Wj 19,5). Dalej Psalmista wymienia śmierć pierworodnych spośród Egipcjan i ich zwierząt (w.8, por. Wj 11) oraz inne cudowne znaki dokonane przez Pana w Egipcie (w.9). Wspomina także zwycięstwo odniesione nad królami Sichonem i Ogiem, i władcami kananejskimi (w.11), oraz przekazanie ich ziemi Izraelowi (w.12, zob. Lb 21,21-35; 32; Joz 15-19).

Pan nasz jest nad wszystkimi bogami. Pochwała Boga podkreśla Jego władzę nad innymi bóstwami, nad całym stworzonym światem i siłami natury. Bóg może uczynić wszystko, cokolwiek Mu się spodoba. On jest Panem życia i śmierci, czego doświadczył Izrael w wydarzeniach w Egipcie. Wobec niego Bóg objawił się w swej sprawiedliwości i miłosierdziu.

Bożki pogańskie to srebro i złoto. Ten fragment Psalmu 135, w stylu prorockich pouczeń (zob. Iz 44,9-20; Jr 10,3-15), ukazuje bezpodstawność kultu pogańskich bożków, wytworzonych przez ludzi. Figurki bożków są „martwe”,  a więc nie mogą „dać życia” ani ich twórcom, ani ich czcicielom. Jedynie Panu można z ufnością zawierzyć swe życie.

Psalm 135 stanowi przykład modlitwy obficie wykorzystującej inne psalmy i biblijne teksty:
w. 1 = Ps 113,1; w. 3a = Ps 136,1; w.3b = Ps 54,8; w.7 = Jr 10,13; ww.10-12 = Ps 136,17-22; w.14 = Pwt 32,36a; ww.15-18 = Ps 115,4-8. Podpowiada zatem i nam taką możliwość. Możemy układać „własne” psalmy skomponowane z wybranych wersetów i dłuższych fragmentów.

Boże Ojcze wszechmogący, Ty jesteś godzien, aby lud Nowego Przymierza odkupiony przez Twego Syna, nieustannie uwielbiał Ciebie i składał Ci dziękczynienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 135

Psalm 134

Psalm 133

Psalm 132

Psalm 131

Psalm 130

Psalm 129

Psalm 128

Psalm 127

Psalm 126

Psalm 125

Psalm 124

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 134 (133) /wg BT wyd. 4/
Psalm 136 (135) /wg BT wyd. 4/