Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 123 (122)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni.

Do Ciebie wznoszę me oczy,

który mieszkasz w niebie.

2 Oto jak oczy sług

są zwrócone na ręce ich panów

i jak oczy służącej na ręce jej pani,

tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,

dopóki się nie zmiłuje nad nami.

3 Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,

bo wzgardą jesteśmy nasyceni.

4 Dusza nasza jest nasycona

szyderstwem zarozumialców

i wzgardą pyszałków.

 

Do Ciebie wznoszę me oczy. Podobnie, jak w Ps 121, gest wzniesienia oczu oznacza szukanie u Boga pomocy, pokładanie w Nim nadziei, modlitwę błagalną. Tu bowiem „w dole”, na ziemi, nie znajduje się ratunku. Porównanie do sług uważnie spoglądających na dłonie swych panów i pań ma pomóc scharakteryzować postawę modlących się. Jest w niej wyraz zależności, posłuszeństwa, czujności, a także jakaś doza niepewności, zwłaszcza w sytuacji oczekiwania na ocenę, decyzję, udzielenie łaski, bądź odmowę.

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Wspólna modlitwa błagalna, powtarzanie tej samej krótkiej formuły błagania, sprawia, że wszyscy mogą się szybko włączyć, a modlitwa wybrzmiewa jednym silnym tonem. Wraz z wołaniem zawartym w poprzedzającym wierszu mamy tutaj trzykrotne „zmiłuj się nad nami”, co w tak krótkim psalmie jak 123, tym bardziej zaznacza usilne wołanie: „zmiłuj się”, czyli ulituj się, okaż łaskę i miłosierdzie. W relacjach Ewangelistów wielokrotnie czytamy, że poszukujący u Jezusa ratunku, wołali do Niego: „Panie, ulituj się nad nami” (Mk 20,30). Tradycja tego błagania jest obecna w potrójnym „Kyrie, eleison” w liturgii mszalnej i w tekstach litanii.

Wzgardą jesteśmy nasyceni. Sytuacja modlących się została opisana w ostatnich wierszach psalmu. Trudno rozpoznać konkretną historyczną okoliczność. Wzgardy doświadczał lud w niewoli babilońskiej, ale też po powrocie z niewoli w okresie odbudowy Jerozolimy i świątyni. Wielkość poniżenia podkreśla czasownik „być nasyconym”, czyli wypełnionym, aż po określone możliwości. Pragnieniem ludzkiej „duszy” jest nasycać się obecnością Boga, Jego łaską, dobrem, pięknem, a tymczasem doświadcza ona goryczy wzgardy.

Panie Jezu Chryste, w swoim miłosierdziu wejrzyj na błagających Ciebie i zmiłuj się nad nami. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 123

Psalm 122

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 121 (120) /wg BT wyd. 4/
Psalm 124 (123) /wg BT wyd. 4/