Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 121 (120)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń stopni.

Wznoszę swe oczy ku górom:

Skądże nadejdzie mi pomoc?

2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,

co stworzył niebo i ziemię.

3 On nie pozwoli zachwiać się twej nodze

ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.

4 Oto nie zdrzemnie się

ani nie zaśnie

Ten, który czuwa nad Izraelem.

5 Pan cię strzeże,

Pan twoim cieniem

przy twym boku prawym.

6 Za dnia nie porazi cię słońce

ni księżyc wśród nocy.

7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:

czuwa nad twoim życiem.

8 Pan będzie strzegł

twego wyjścia i przyjścia

teraz i po wszystkie czasy.

 

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Psalm 121 należy do zbioru „pieśni pielgrzymów” (zob. komentarz do Ps 120). W kontekście pytania o źródło możliwej pomocy, gest „wznoszenia oczu” staje się wymownym znakiem modlitwy błagalnej (por. J 17,1nn). Psalmista natychmiast odpowiada sobie, i wszystkim wraz z nim pielgrzymującym na górę Syjon, wskazując na Pana, Stwórcę nieba i ziemi. Ta odpowiedź, poparta obszernym opisem w następnych wersetach, to wyznanie ufności pokładanej w Bogu, który czuwa nad ludem Izraela.

Ten, który czuwa. Psalm przytacza kilka przykładów charakteryzujących Boże czuwanie nad człowiekiem. Bóg czuwa dniem i nocą, nigdy nie zdrzemnie się, a więc nie da się zaskoczyć wrogowi. Jest „cieniem”, albo – jak w innych psalmach czytamy – osłania „cieniem swych skrzydeł” (zob. Ps 17,8; 36,8), który chroni przed niebezpieczeństwem żaru słońca i daje ochłodę, ale też i daje ”pisklętom” ochronę przed atakiem drapieżników. Zwrot, iż Bóg jest „przy boku prawym”, może albo oznaczać „od południowej strony” dając cień, albo, że jest blisko ku obronie, bowiem na polu walki stojący z prawej strony zabezpieczał sąsiadowi ten bardziej narażony, nieosłonięty tarczą, bok ciała, w sądzie zaś po prawej stronie oskarżonego stawał obrońca.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego. Oprócz tego ogólnego zapewnienia o obronie przed każdym złem, w psalmie znajduje się jeszcze kilka innych określeń tego typu. Pan nie pozwoli się potknąć naszym nogom – gdy pomyślimy o „drodze” jako symbolu ludzkiego życia i postępowania, to zapewnienie staje się o wiele bardziej uniwersalne. Bóg zapewni ochronę w ciągu dnia, przed żarem słońca, jak też i w nocy – przed zgubnym wpływem księżyca (np. lunatyzm). W szerszym znaczeniu to zapewnienie obejmuje wszelkie dzienne i nocne zagrożenia ludzkiego życia. Podobnie rozumiemy zwrot, iż Pan będzie strzegł „wyjścia i przyjścia”, czyli całej działalności człowieka podejmowanej poza domem, jako miejscem spoczynku. A określenie „teraz i po wszelkie czasy” wskazuje na zakres Bożej opieki obejmujący całą doczesną historię człowieka i narodów.

Boże Ojcze, w chwilach zagrożenia i lęku o życie, niech słowa tego psalmu napełnią nas ufnością w Twoją opiekę nad nami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 121

Psalm 120

Psalm 119 153-176 finis

Psalm 119 137-152

Psalm 119 121-136

Psalm 119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 120 (119) /wg BT wyd. 4/
Psalm 123 (122) /wg BT wyd. 4/