Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 89-104 (Lamed-Mem)  /wg BT wyd. 4/

Lamed

89 Słowo Twe, Panie, trwa na wieki,

niezmienne jak niebiosa.

90 Wierność Twoja [trwa] z pokolenia na pokolenie;

umocniłeś ziemię, i trwa.

91 Wszystko trwa do dziś według Twoich wyroków,

bo wszystkie rzeczy Ci służą.

92 Gdyby Twoje Prawo nie było moją rozkoszą,

byłbym już zginął w mej nędzy.

93 Nie zapomnę na wieki Twoich postanowień,

bo przez nie dałeś mi życie.

94 Należę do Ciebie – wybaw mię,

bo badam Twe postanowienia.

95 Czyhają na mnie grzesznicy, żeby mnie zgubić;

ja przestrzegam Twoich napomnień.

96 Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma granice:

Twoje przykazanie sięga bardzo daleko.

 

Mem

97 Jakże miłuję Prawo Twoje:

przez cały dzień nad nim rozmyślam.

98 Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów,

bo jest ono moim na wieki.

99 Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą,

bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.

100 Jestem roztropniejszy od starców,

bo zachowuję Twoje postanowienia.

101 Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki,

aby słów Twoich przestrzegać.

102 Nie odstępuję od Twoich wyroków,

albowiem Ty mnie pouczasz.

103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa:

ponad miód dla ust moich.

104 Z Twoich przykazań czerpię roztropność,

dlatego nienawidzę

wszelkiej ścieżki nieprawej.

 

Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. Wierność Boga wypowiedzianemu słowu, a więc pewność i trwałość tego słowa, objawia się zwłaszcza w dziele stworzenia, które dokonało się poprzez wypowiedziane słowo Stwórcy i trwa niezmiennie do dzisiaj według ustalonego porządku. Psalmista ma z pewnością na myśli opis Księgi Rodzaju (zob. Rdz 1) i prawdopodobnie takie teksty jak Ps 104. Spojrzenie na niebo i ziemię umacnia jego osobiste zawierzenie Bożym pouczeniom i prawom. W nich odnajduje bowiem decyzję i plan Boga względem swego życia.

Jakże miłuję Prawo Twoje, przez cały dzień nad nim rozmyślam. Miłość do Prawa (hebr. Torah), rozumianego szerzej jako Boże pouczenie pełne mądrości i wiedzy, charakteryzuje mędrców Izraela oraz ich nauczanie. Psalmista identyfikuje się z nimi poprzez gorliwe rozważanie Bożego Prawa. Zgłębianie Bożej mądrości uczyniło go roztropniejszym od jego nieprzyjaciół – domyślnie oni nie uznają, wręcz są wrogami Bożego prawa. Uczyniło go także roztropniejszym od autorytetów Izraela, nauczycieli Prawa i starszych ludu, ponieważ Psalmista nie tylko rozważa Boże przykazania, lecz również według nich żyje. W słowach tych wybrzmiewa głos Chrystusa Pana, którego nauczanie objawiło mądrość większą od tej przypisywanej uczonym w Prawie i Piśmie oraz gorliwość większą od faryzeuszów.

Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich. Psalmista podkreślił wartość Bożego prawa, używając porównania do cenionej słodyczy miodu. To porównanie ma swoją bogatą tradycję biblijną. W Ps 19,11 zastosowane zostało wobec Bożych wyroków. Prorok Ezechiel określił słodycz Bożego słowa, które ma głosić (zob. Ez 3,3), mędrcy natomiast podkreślali w ten sposób wartość mądrości (zob. Syr 24,20).

Boże Ojcze, rozważanie Twojego prawa objawia nam Twoją odwieczną mądrość, udziel nam łaski kierowania się nią w naszym życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 98 (97) /wg BT wyd. 4/
Psalm 122 (121) /wg BT wyd. 4/