Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 119 (118), 32-56 (He – Waw- Zajin) /BT wyd. 4/

He
33 Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
bym strzegł ich aż do końca.
34 Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał,
a zachowywał je całym sercem.
35 Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań,
bo ja się nimi raduję.
36 Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
a nie do zysku!
37 Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą;
przez swoje słowo udziel mi życia!
38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę,
daną bojącym się Ciebie.
39 Odwróć moją hańbę, która mnie trwoży,
bo Twoje wyroki są pełne dobroci.
40 Oto pożądam Twoich postanowień:
według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie!

Waw
41 Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska,
Twoje zbawienie, według Twojej obietnicy,
42 bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają,
bo polegam na Twoich słowach.
43 Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy,
bo ufam Twoim wyrokom,
44 a Prawa Twego zawsze strzec będę,
na wieki, na zawsze.
45 Chcę kroczyć drogą przestronną,
bo szukam Twoich postanowień.
46 O Twych rozkazach chcę mówić w obecności królów,
a nie doznam wstydu.
47 I będę się weselił z Twoich przykazań,
które miłuję.
48 Wznoszę ręce moje ku Twym przykazaniom, które kocham,
i rozważam Twoje ustawy.

Zajin
49 Pomnij na słowo swoje do Twojego sługi,
przez które mi dałeś nadzieję.
50 W moim ucisku to pociechą dla mnie,
że Twoja mowa obdarza mnie życiem.
51 Ludzie zuchwali bardzo mi ubliżają,
a ja nie odstępuję od Twojego Prawa.
52 Przypominając sobie Twe wyroki odwieczne,
Panie, doznaję pociechy.
53 Gniew mnie ogarnia z powodu występnych,
porzucających Twe Prawo.
54 Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami
na miejscu mego pielgrzymowania.
55 Nocą pamiętam o Twoim imieniu, Panie,
by zachowywać Twe Prawo.
56 Oto, co do mnie należy:
zachowywać Twe postanowienia.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw. Strofa He psalmu 119 rozpoczyna się prośbą psalmisty. Jak uczeń mistrza, tak on prosi Pana, by go nauczył postępować zgodnie z Bożym prawem. Pragnie on tego z całego serca, ponad wszelkie inne dobra. Nie chce się zagubić pośród marności tego świata. W jego modlitwie powraca prośba o życie, ponieważ jest głęboko przekonany, że przykazania i wszelkie inne pouczenia Pana są słowem Bożym, w którym jest zawarta moc życia. Tak i Piotr Apostoł wyznał Panu Jezusowi: Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68).

 

Niech zstąpi na mnie, Panie, Twoja łaska. Psalmista prosi Boga o łaskę zbawienia, odwołując się do Jego obietnicy, że ci, którzy w Nim i w Jego słowach pokładają nadzieję swego życia, nie będą zawstydzeni. Wobec tych, którzy znieważają ludzi wiernych Bożym przykazaniom, czy to w sytuacji uprowadzenia i niewoli, czy też wśród swoich najbliższych, niełatwo jest zachować spokój i strzec swej  mowy. Psalmista wyraża swoją gotowość głoszenia Bożej nauki każdemu i ryzykując życiem, gdy trzeba to zwłaszcza czynić wobec władców tego świata.

 

Twoje ustawy stały się dla mnie pieśniami na miejscu mego pielgrzymowania. Prawo Boże, jego pamięć i wierne wypełnianie, niosły pokrzepienie i pociechę w codzienności doczesnej drogi psalmisty. W okresie uciemiężenia i niewoli ludu Izraela stanowiły o poczuciu jego godności, przypominały Przymierze z Bogiem, napawały ufnością w wierność i miłosierdzie Boga. Poetyckie wyznanie podkreśla radość ducha. A z niej wypływa szczere postanowienie zachowywania Bożego prawa.

Panie Boże, dla obdarzonych życiem w Chrystusie Twoje przykazania są prawdziwie pieśniami na drodze ich doczesnego pielgrzymowania, spraw by wszyscy doświadczyli ich zbawiennej pociechy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 119, 32-56

Psalm-119_17-32

Psalm-119_1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 17-32 (Gimel - Dalet) /BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 57-72 (Chet-Tet) /wg BT wyd. 4/