Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 153-176 (Resz-Taw)  /wg BT wyd. 4/

Resz

153 Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie,

bo nie zapomniałem Twojego Prawa.

154 Broń mojej sprawy i wybaw mię;

według Twej mowy obdarz mię życiem!

155 Zbawienie jest daleko od występnych,

bo nie dbają o Twoje ustawy.

156 Liczne są Twe zmiłowania, o Panie,

obdarz mnie życiem według Twych wyroków!

157 Wielu mię prześladuje i trapi:

nie uchylam się od Twoich upomnień.

158 Widzę odstępców i wstręt mnie ogarnia,

bo mowy Twojej nie strzegą.

159 Patrz, miłuję Twoje postanowienia;

Panie, w Twojej łaskawości obdarz mnie życiem!

160 Podstawą Twego słowa jest prawda,

i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok.

 

Szin

161 Możni prześladują mnie bez powodu,

moje zaś serce odczuwa lęk przed Twoimi słowami.

162 Raduję się z mów Twoich

jak ten, co zdobył wielki łup.

163 Nienawidzę i wstręt czuję do kłamstwa,

a Prawo Twoje miłuję.

164 Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie

z powodu sprawiedliwych Twych wyroków.

165 Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo,

nie spotka [ich] żadne potknięcie.

166 Czekam, o Panie, Twojej pomocy

i wypełniam Twoje przykazania.

167 Moja dusza strzeże Twych napomnień

i bardzo je miłuje.

168 Przestrzegam Twoich postanowień i napomnień,

bo wszystkie moje drogi są przed Tobą.

 

Taw

169 Niech wołanie moje dojdzie

do Ciebie, o Panie;

przez swoje słowo daj mi zrozumienie!

170 Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa,

wyzwól mię zgodnie z Twym słowem!

171 Niechaj moje wargi zabrzmią hymnem,

bo nauczasz mię swoich ustaw!

172 Niechaj mój język opiewa Twą mowę,

bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe.

173 Twoja ręka niech mi będzie pomocą,

bo wybrałem Twoje postanowienia.

174 Pragnę Twojej pomocy, o Panie,

a prawo Twoje jest moją rozkoszą.

175 Niech żyje moja dusza i niech chwali Ciebie,

niech mnie wspierają Twoje wyroki!

176 Błądzę jak owca, która zginęła;

szukaj swego sługi,

bo nie zapominam o Twoich nakazach.

 

Wejrzyj na moją nędzę i wyzwól mnie. W strofie „Resz” Psalmu 119 trzykrotnie pojawia się forma czasownika „widzieć” (hebr. ra`āh). W błaganiu skierowanym do Boga Psalmista modli się, by Bóg „wejrzał” na jego dramatyczną sytuację. Wiemy, że „oko” Bożej Opatrzności ciągle jest skierowane na każdego z nas, to znaczy Bóg w swej wszechwiedzy zna nie tylko wszystkie nasze czyny, ale także myśli i uczucia. To „wejrzenie” przenika dogłębnie człowieka w całej prawdzie jego egzystencji. Dla uciemiężonych oznacza akt łaski, który pociąga za sobą zbawcze działanie Boga. „Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi” (Wj 2,25).

Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie. Psalm 119 poprzez swoją alfabetyczną strukturę zawiera wiele wypowiedzi luźno ze sobą powiązanych, co ułatwiło ich wyodrębnienie jako samodzielnych sentencji. Tak też stało się i z powyższym wersetem. Odwołując się do symboliki liczby „siedem” Psalmista wyznaje, że wielokrotnie w ciągu dnia uwielbia Boga. Liturgiczna tradycja Kościoła, idąc za wzorem codziennej modlitwy Izraela, wyznaczyła siedem momentów („godzin”) dnia na modlitwę psalmami: Godzina Czytań (nocna modlitwa), Jutrznia (poranna), przedpołudniowa, południowa i popołudniowa, Nieszpory (wieczorna), Kompleta (przed spoczynkiem).

Obfity pokój dla miłujących Twe Prawo. Obietnica pokoju „w obfitości” to zapewnienie bezpieczeństwa życia, dostatku dóbr materialnych i trwałości szczęścia. Psalmista twierdzi, że będą się cieszyć takim pokojem ci, którzy miłują Boże Prawo. W Psalmie 119 wielokrotnie mówi się
o miłości Bożego Prawa (por. ww. 47, 97, 113, 119, 127, 159, 163,167). Z pewnością ludzka „miłość” przede wszystkim zwraca się ku samemu Bogu, a ze względu na Niego obejmuje także to, co od Niego pochodzi, a więc mądrość i wszelkie pouczenie. Ludzie „miłujący” Boże Prawo z pewnością też doskonale je zachowują co do litery i ducha.

Niech dojdzie do Ciebie moja modlitwa. Psalm 119 kończy się strofą, w której wybrzmiewa prośba, aby modlitwa dotarła do Boga, zarówno, gdy jest ona prośbą o pouczenie i zrozumienie, czy też o wybawienie z niebezpieczeństwa, albo gdy jest to pieśń pochwalna. Tak jak przed wiekami, tak
i dzisiaj, gdy człowiek zwraca się do Boga ma głębokie pragnienie spotkania z Osobą, która go rozumie, wysłucha, odpowie, przyjdzie z pomocą, pokrzepi, pouczy, poradzi.

Boże Ojcze, Ty uprzedzasz nas swoją miłością, pociągnij nas ku Sobie i obdarz pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

psalm-119 153-176 finis

psalm-119 137-152

Psalm-119 121-136

Psalm-119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 137-152 (Sade-Kof) /wg BT wyd. 4/
Psalm 120 (119) /wg BT wyd. 4/