Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 119 (118), 137-152 (Sade-Kof)  /wg BT wyd. 4/

Sade

137 O Panie, jesteś sprawiedliwy

i wyrok Twój jest słuszny.

138 Swoje postanowienia dałeś sprawiedliwie

i z pełną wiernością.

139 Gorliwość mię pożera,

bo moi przeciwnicy zapominają o Twoich słowach.

140 W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa

i sługa Twój ją miłuje.

141 Ja jestem mały i wzgardzony:

nie zapominam o Twych postanowieniach.

142 Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość,

a Prawo Twoje jest prawdą.

143 Spadły na mnie strapienia i ucisk,

rozkoszą moją są Twoje przykazania.

144 Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki:

daj mi zrozumienie, abym żył.

 

Kof

145 Z całego serca wołam:

wysłuchaj mię, Panie,

chcę zachować Twoje ustawy.

146 Wołam do Ciebie – wybaw mię,

a będę strzegł Twych napomnień.

147 Przychodzę o świcie i błagam;

pokładam ufność w Twoich słowach.

148 Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami,

aby rozważać Twą mowę.

149 Usłysz mój głos, o Panie, w swojej łaskawości

i daj mi życie zgodne z Twym wyrokiem.

150 Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy:

dalecy oni od Prawa Twojego.

151 Jesteś blisko, o Panie,

i wszystkie Twoje przykazania są prawdą.

152 Od dawna wiem z Twoich upomnień,

że ustaliłeś je na wieki.

 

O Panie, jesteś sprawiedliwy. W strofie „Sade” Psalmu 119 dominuje temat „sprawiedliwości”, ponieważ termin hebrajski (sedeq) rozpoczyna się od tej właśnie spółgłoski. Pan jest sprawiedliwy, sprawiedliwe są Jego postanowienia, sprawiedliwość Boża jest jak On wieczna, sprawiedliwość Bożych napomnień trwa na wieki. Z pojęciem sprawiedliwości naturalnie łączą się takie pojęcia, jak słuszność, wierność, prawda. Oparcie swego życia na takim fundamencie daje nam nadzieję udziału w wiecznym życiu Boga.

Ja jestem mały i wzgardzony: nie zapominam o Twych postanowieniach. Psalmista opisuje osobiste doświadczenie, podkreślając wierność Bożym przykazaniom pomimo lekceważenia i prześladowania, jakiego doznaje. Jednakże to określenie „mały i wzgardzony” dobrze charakteryzuje tych wszystkich, których nazywamy „ubogimi w duchu” i „pokornymi”, umiłowanymi szczególnie przez Pana z powodu ich zaufania Bogu we wszystkim.

Wysłuchaj mię, Panie, chcę zachować Twoje ustawy. W strofie „Kof” kilkakrotnie spotykamy  wołanie do Boga o pomoc charakteryzujące modlitwę błagalną. Uciekanie się do Boga wypływa z zaufania Jego obietnicom (w. 147). Prośbie o wybawienie (w. 145n) towarzyszy obietnica wiernego zachowywania Bożych napomnień. By jednak w złożonej codzienności sprostać wskazaniom i pouczeniom Boga, prosimy Go o pomoc, o Jego łaskę towarzyszącą nam, gdy rozważamy Jego słowa i podejmujemy w oparciu o nie nasze oceny, decyzje i wybory.

Boże sprawiedliwy, niech nasze życie będzie coraz bardziej zgodne z Twoim słowem
i przykładem życia Twego Syna Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

psalm-119 137-152

Psalm-119 121-136

Psalm-119 105-120

Psalm 119 89-104

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 121-136 (Ain-Pe) /wg BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 153-176 (Resz-Taw) /wg BT wyd. 4/