Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 114 (113 A)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Gdy Izrael wychodził z Egiptu,

dom Jakuba – od ludu obcego,

2 przybytkiem jego stał się Juda,

Izrael jego królestwem.

3 Ujrzało morze i uciekło,

Jordan bieg swój odwrócił.

4 Góry skakały jak barany,

pagórki – niby jagnięta.

5 Cóż ci jest, morze, że uciekasz?

Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?

6 Góry, czemu skaczecie jak barany,

pagórki – niby jagnięta?

7 Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,

przed obliczem Boga Jakubowego,

8 który zmienia opokę w oazę,

a skałę w krynicę wody.

 

Gdy Izrael wychodził z Egiptu. Psalm 114 wysławia Pana wspominając wielkie dzieło wybawienia z niewoli egipskiej, opatrzność Bożą czuwającą nad ludem Izraela podczas jego wędrówki po pustyni i wejścia do Ziemi Obiecanej. Poprzez zawarcie przymierza na Synaju, Pan uroczyście potwierdził, że wybrał sobie ten lud na szczególną swoją własność, lud Jemu poświęcony, „królestwo kapłanów” (Wj 19,6). Pośród namiotów Izraela stanął także „namiot” Boga, Jego przybytek.

Ujrzało morze i uciekło. Cudowne dzieła Bożej opatrzności wspominane są w psalmie w oryginalny sposób i w poetyckiej formie. Natura nieożywiona (morze, rzeka, góry) zachowują się jak stworzenia ożywione. Morze (Czerwone) na widok ludu Izraela prowadzonego przez samego Boga, wobec majestatu Stwórcy „ucieka” wręcz, dając przejście uciekającym z Egiptu. Podobnie rzeka Jordan sama „zawraca” swój bieg, gdy kapłani z Arką Przymierza wstępują w jej wody, by wejść do Kanaanu (Joz 3,15n). Góry w obecności Boga objawiającego się na Synaju „drżą” z przejęcia (por. Wj 19,18). Pytanie skierowane do morza, rzeki i gór, o motyw ich zachowania tylko podkreśla oczywistą prawdę, że wszystko to dzieje się przez moc Najwyższego.

Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi. To wezwanie pośrednio odpowiada na wcześniejsze pytania. Wzywa całą ziemię, wszystkie stworzenia, do oddania czci i posłuszeństwa wobec Stwórcy. Jego władza i wszechmoc podkreślona zostaje poprzez przykład, który nawiązuje do jeszcze innego wydarzenia z wędrówki Izraela: wyprowadzenia wody ze skały (zob. Wj 17,6).

Jeśli dzieła natury uznają majestat Boga swego Stwórcy, to o ileż bardziej powinien czynić to człowiek, i nie tylko jeden naród, ale wszyscy ludzie na całej ziemi.

Panie Boże, Ty nie tylko stworzyłeś ten świat, ale nieustannie troszczysz się o nas wszystkich. Tobie niech całe stworzenie oddaje cześć i chwałę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 113 (112) /wg BT wyd. 4/
Ps 115 (113B) /wg BT wyd. 4/