Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 113 (112) /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy,

chwalcie imię Pana:

2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione

odtąd i aż na wieki!

3 Od wschodu słońca aż po zachód jego

niech imię Pańskie będzie pochwalone!

4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,

Jego chwała sięga ponad niebiosa.

5 Któż jak nasz Pan Bóg,

co siedzibę ma w górze,

6 co w dół spogląda

na niebo i na ziemię?

7 Podnosi nędzarza z prochu,

a dźwiga z gnoju ubogiego,

8 by go posadzić wśród książąt,

wśród książąt swojego ludu,

9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu

jako pełnej radości matce synów.

<Alleluja>.

 

Chwalcie imię Pana. Psalm 113 rozpoczyna się charakterystycznym dla pochwalnych psalmów zaproszeniem do uwielbienia Boga, po którym zostaną podane motywy chwały.
W wezwaniu użyto zwrotu „imię Pana”, a pamiętamy, że zazwyczaj „Pan” zastępuje obecne w tekście hebrajskim imię własne Boga. W niektórych tekstach biblijnych i rabinackich używa się w tym celu samego rzeczownika „Imię” (Šem). W tradycji Izraela imię nawiązywało do okoliczności narodzin, albo oznaczało tożsamość i rolę, jaką człowiek miał pełnić w przyszłości. Bóg objawił Izraelowi swe imię
i tak dalece się z nim utożsamił, że kiedy coś mówi o swym imieniu, to dotyczy to Jego samego. Imię Pana oznacza tu Jego moc i obecność.

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. W tej formie wyrażone zostało uwielbienie Boga i życzenie, aby odtąd nieustannie oddawana Mu była cześć. To wezwanie z Ps 113,2 zostało umieszczone w formule błogosławieństwa udzielanego przez biskupa, który wypowiada pierwszą jego część, a lud odpowiada „teraz i na wieki”.

Użyte w następnym wierszu psalmu określenie „od wschodu słońca aż po jego zachód” (w.3) odnosi się nie tyle do zakresu czasowego, od świtu do nocy, lecz wskazuje na zakres przestrzenny, cały okrąg ziemi. Cały świat powinien wielbić Boga, którego władza przewyższa wszystkie narody ziemi i mieszkańców nieba.

Podnosi nędzarza z prochu. Bóg jest wielki w swojej dobroci i trosce o człowieka. Psalm wychwala miłosierdzie Pana, który odmienia los ubogiego i nieszczęśliwej niepłodnej kobiety. Tę przedziwną łaskawość Boga poznali już patriarchowie, a potem lud Izraela. Psalm 113 wykonywany jest po dziś dzień podczas dorocznego świętowania Paschy.

Panie Jezu, w którym objawiło się miłosierdzie Ojca, niech będzie błogosławione imię Twoje w niebie i na ziemi, teraz i na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 112 (111) /wg BT wyd. 4/
Psalm 114 (113 A) /wg BT wyd. 4/