Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 112 (111)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Alef         Szczęśliwy mąż, który się boi Pana

Bet          i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.

Gimel      2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:

Dalet      pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

He           3 Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,

Waw      a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze.

Zain        4 Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,

Chet        łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Tet          5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,

Jod          postępuje w swych sprawach uczciwie.

Kaf          6 Na pewno się nie zachwieje;

Lamed    sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.

Mem       7 Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;

Nun        mocne jego serce, zaufało Panu.

Samek    8 Serce jego stateczne lękać się nie będzie,

Ain          aż z góry spojrzy na swych przeciwników.

Pe           9 Rozdaje – obdarza ubogich,

Sade       sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;

Kof          potęga jego wzmoże się ze sławą.

Resz        10 Widzi to występny, gniewa się,

Szin         zgrzyta zębami i marnieje.

Taw        Pragnienie występnych wniwecz się obróci.

 

Psalm 112, podobnie jak poprzedni psalm 111, jest kompozycją alfabetyczną, tzn. kolejne jego stychy zaczynają się od kolejnych liter hebrajskiego alfabetu. Dla polskiego czytelnika sygnalizują to nazwy tych litery umieszone na marginesie. Wprawdzie oba rozpoczynają się od radosnego „alleluja”, lecz co do gatunku literackiego to te dwa psalmy się różnią. Po hymnie na cześć Boga, mamy bowiem psalm o charakterze mądrościowym charakteryzujący szczęśliwe życie bogobojnego człowieka. Nie ma tu bezpośredniej modlitwy do Boga, ale wyznanie szczęścia tych, którzy na Nim oparli swe życie.

Szczęśliwy mąż, który się boi Pana. Psalmista opisuje szczęście człowieka, który „boi się Pana”, tzn. uznaje prymat Boga i darzy Go szacunkiem i zaufaniem, a w swoim życiu z dobrej woli i chętnie kieruje się Bożymi przykazaniami, postępuje sprawiedliwie i uczciwie, jest łagodny i miłosierny, udziela pożyczek, wspiera ubogich. To przykład człowieka, który harmonijnie łączy światło wiary z mądrością codziennego życia, i znajduje w tym szczęście. Podane przez psalmistę przykłady pomyślności są znakiem Bożego błogosławieństwa i nagrody dla bogobojnego: liczne potomstwo, dobrobyt i bogactwo, stabilność życia, spokój  w sytuacji zagrożenia od nieprzyjaciół.

Sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Dobre i sprawiedliwe czyny zapewnią mu wdzięczność i pamięć ludzi. Jego sprawiedliwość będzie trwała wiecznie… Psalmista nie zna jeszcze nadziei zmartwychwstania i nagrody życia wiecznego. To światło wśród ciemności rozbłyśnie dopiero w Chrystusie Zmartwychwstałym. „Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,6-8).

Panie Jezu, Ty sam pokazałeś nam ścieżkę życia w zaufaniu Bogu w powodzeniu i w cierpieniu, w sprawiedliwości i w miłosierdziu, w dawaniu a nie w braniu. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 111 (110) /wg BT wyd. 4/
Psalm 113 (112) /wg BT wyd. 4/