Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 111 (110)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Alef         Z całego serca chcę chwalić Pana

Bet          w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.

Gimel      2 Wielkie są dzieła Pańskie,

Dalet      mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.

He           3 Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,

Waw      a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.

Zain        4 Zapewnił pamięć swym cudom;

Chet        Pan jest miłosierny i łaskawy.

Tet          5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją;

Jod          pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Kaf          6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,

Lamed    oddając im posiadłości pogan.

Mem       7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.

Nun        Wszystkie przykazania Jego są trwałe,

Samek    8 ustalone na wieki, na zawsze,

Ain          nadane ze słusznością i mocą.

Pe           9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi,

Sade       ustanowił na wieki swoje przymierze;

Kof          a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.

Resz        10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości;

Szin         wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,

Taw        a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

 

Alleluja. Psalm 111 rozpoczyna się radosnym okrzykiem uwielbienia Boga, potwierdzonym wyznaniem psalmisty, że pragnie to czynić „z całego serca”. Do takiej modlitwy i my mamy się poczuć zaproszeni. Nazwy liter hebrajskiego alfabetu podane na marginesie tekstu sygnalizują, że ten psalm jest kompozycją „alfabetyczną” (akrostych), czyli w języku hebrajskim poszczególne stychy psalmu rozpoczynają się od kolejnych liter alfabetu. Kunsztowna kompozycja literacka podkreśla wysławianą wspaniałość Boga i Jego dzieł. Wspominanie dzieł Pańskich na przestrzeni dziejów to także wypróbowana droga zdobywania mądrości.

Wielkie są dzieła Pańskie. Psalmista zwraca uwagę na charakter tych dzieł, jak też podaje ich przykłady z historii Izraela: ustanowienie przymierza, dar przykazań, pokarm (na pustyni), dar ziemi. Te dzieła objawiają Tego, który je czynił, dlatego to, co mówi się o nich, charakteryzuje przymioty samego Boga: Jego świętość, majestat i wspaniałość, wierność i sprawiedliwość, miłosierdzie i łaskawość, moc i mądrość.

Na wieki, na zawsze. Kilkakrotnie w psalmie podkreślona jest wierność i stałość Boga, i trwałość Jego dzieł (zob. ww.3b.4a.7b.8a.9b.10c). Człowiek, który tu na ziemi doświadcza swej kruchości i przemijalności, w Bogu znajduje oparcie i nadzieję, która wykracza poza doczesność. Kościół słowami tego psalmu uwielbia Boga w dziełach Nowego Przymierza, które w Chrystusie Panu jest przymierzem trwającym na wieki. Liturgia w rytmie dnia i roku wspomina i wysławia wielkie dzieła naszego odkupienia, a my z tego źródła czerpiemy życie i nadzieję.

Boże wszechmogący i miłosierny, przyjmij uwielbienie, które nieustannie wspólnota Kościoła zanosi do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 110 (109) /wg BT wyd. 4/
Psalm 112 (111) /wg BT wyd. 4/