Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 110 (109)  /wg BT wyd. 4/

1 Dawidowy. Psalm.

Wyrocznia Boga dla Pana mego:

«Siądź po mojej prawicy,

aż Twych wrogów położę

jako podnóżek pod Twoje stopy».

2 Twoje potężne berło

niech Pan rozciągnie z Syjonu:

«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

3 Przy Tobie panowanie

w dniu Twej potęgi,

w świętych szatach [będziesz].

Z łona jutrzenki

jak rosę Cię zrodziłem».

4 Pan przysiągł

i żal Mu nie będzie:

«Tyś Kapłanem na wieki

na wzór Melchizedeka».

5 Pan po Twojej prawicy

zetrze królów w dniu swego gniewu.

6 Będzie sądził narody,

wzniesie stosy trupów,

zetrze głowy

jak ziemia szeroka.

7 Po drodze będzie pił ze strumienia,

dlatego głowę podniesie.

 

Psalm 109 jest modlitwą za władcę Izraela, panującego w Jerozolimie. Możliwe, że dedykowaną w dniu jego intronizacji, czyli objęcia władzy, albo – ze względu na temat wrogów i walki – w sytuacji zagrożenia kraju od nieprzyjaciół (zob. Ps 20). Ze względu na szczególną relację króla z Bogiem, zwycięstwo nad królami ziemi i przypisany – jedynie tutaj – izraelskiemu królowi urząd kapłański, ten psalm, podobnie jak Ps 2, zaliczany jest do psalmów mesjańskich o wyjątkowym znaczeniu. Wspólnota Kościoła modli się nim podczas każdych niedzielnych Nieszporów.

Wyrocznia Boga dla Pana mego. Psalmista powołuje się na słowo prorockiego objawienia i modli się o spełnienie obietnicy, która zapewnia władcę, że Pan pokona jego nieprzyjaciół i zapewni mu panowanie nad królami i narodami. Wyrocznia – w nie do końca dla nas zrozumiałych określeniach i obrazach – zapowiada wspaniałość rządów tego króla oraz zapowiada, że będzie on kapłanem, jak ów znany z czasów Abrahama władca Jerozolimy, Melchizedek (zob. Rdz 14,18nn). Spełnienie tej zapowiedzi w Chrystusie Panu wyjaśnia ludowi Izraela i nam autor Listu do Hebrajczyków: „Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia. (…) Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie”  (Hbr 7,14.26n).

Wzniesie stosy trupów, zetrze głowy. Ten werset psalmu, zawierający obraz ogromnego zniszczenia, można w modlitwie opuścić, jak czyni to też Liturgia Godzin. Przypomina on jednak, że zanim dokona się ostateczne zwycięstwo naszego Króla, Jego anielskie zastępy i Kościół czeka walka z potęgami zła.

Panie Jezu, Ty jesteś oczekiwanym królem sprawiedliwości i pokoju, którego panowanie nie będzie miało końca. Tobie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 109 (108) /wg BT wyd. 4/
Psalm 111 (110) /wg BT wyd. 4/