Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 108 (107)  /wg BT wyd. 4/

1 Pieśń. Psalm. Dawidowy.

2 Gotowe jest serce moje, Boże,

zaśpiewam i zagram.

Zbudź się, chwało moja,

3 zbudź się, harfo i cytro!

Chcę obudzić jutrzenkę.

4 Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,

zagram Ci wśród narodów,

5 bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,

a wierność Twoja po chmury.

6 Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,

a Twoja chwała ponad całą ziemię!

7 Aby ocaleli, których miłujesz,

wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!

8 Bóg przemówił w swojej świątyni:

«Będę triumfował i podzielę Sychem,

a dolinę Sukkot wymierzę.

9 Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,

Efraim jest szyszakiem mojej głowy,

Juda moim berłem.

10 Moab jest dla Mnie misą do mycia;

na Edom but mój rzucę,

nad Filisteą będę triumfował».

11 Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?

Któż aż do Edomu mię odprowadzi?

12 Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś

i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

13 Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,

bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

14 W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy

i On podepcze naszych nieprzyjaciół.

 

Psalm 108 składa się z fragmentów dwóch innych psalmów: Ps 57,8-12 i Ps 60,7-14. Nie znamy dokładnie motywu ich połączenia. Ale skoro tradycja zachowała takie połączenie jako odrębny psalm, nie należy w rozważaniu ograniczyć się do powtórzenia wiadomości dotyczących  wspomnianych dwóch psalmów, ale interpretować Ps 108 jako odrębny tekst. Niech będzie to także dla nas przykład zachęcający do modlitwy fragmentami różnych psalmów, a więc do tworzenia „własnych” psalmów składających się z wybranych wersetów. Każdy taki nowy psalm będzie miał przecież własną okoliczność powstania i intencję.

Gotowe jest serce moje, Boże! Psalmista rozpoczyna „pobudką” do porannej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia. Pragnie, by Boża chwała zabrzmiała pośród narodów, by Pan był wywyższony ponad niebiosa, bo tak wielka jest Jego łaskawość (hesed) i wierność (‘emet).

Aby ocaleli, których miłujesz. Pochwała Bożej łaskawości stanowi w Ps 108 wprowadzenie do modlitwy błagalnej w intencji ocalenia życia narodu, który został zaatakowany przez nieprzyjaciół. Wspomnienie na wierność Pana zawartemu przymierzu ma skłonić Go do zaprzestania karania swego ludu, bo nieprzyjacielski najazd uważany jest za narzędzie w rękach Boga. Lepiej jest zatem prosić Pana o przebaczenie i pomoc, niż szukać niepewnych sprzymierzeńców wśród ludzi.

Bóg jest wierny swej miłości. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony” (J 3,16n).

Boże Ojcze, Twoja łaskawość, wierność i miłość wobec nowego ludu Izraela objawiły się hojnie w dziele odkupienia, dlatego składamy Tobie codziennie dziękczynienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 107 (106) /wg BT wyd. 4/
Psalm 109 (108) /wg BT wyd. 4/