Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Ps 116 (114 – 115)  /wg BT wyd. 4/

1 Alleluja.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał

głos mego błagania,

2 bo ucha swego nakłonił ku mnie

w dniu, w którym wołałem.

3 Oplotły mnie więzy śmierci,

dosięgły mnie pęta Szeolu,

popadłem w ucisk i udrękę.

4 Ale wezwałem imienia Pańskiego:

«O Panie, ratuj me życie!»

5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy

i Bóg nasz jest miłosierny.

6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty:

byłem bezsilny, a On mię wybawił.

7 Wróć, moja duszo, do swego spokoju,

bo Pan ci dobrze uczynił.

8 Uchronił bowiem moje życie od śmierci,

moje oczy – od łez,

moje nogi – od upadku.

9 Będę chodził w obecności Pańskiej

w krainie żyjących.

10 Ufałem, nawet gdy mówiłem:

«Jestem w wielkim ucisku».

11 Powiedziałem w swym przygnębieniu:

«Każdy człowiek kłamie!»

12 Cóż oddam Panu

za wszystko, co mi wyświadczył?

13 Podniosę kielich zbawienia

i wezwę imienia Pańskiego.

14 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię

przed całym Jego ludem.

15 Drogocenną jest w oczach Pana

śmierć Jego czcicieli.

16 O Panie, jam Twój sługa,

jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy:

Ty rozerwałeś moje kajdany.

17 Tobie złożę ofiarę pochwalną

i wezwę imienia Pańskiego.

18 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię

przed całym Jego ludem.

19 na dziedzińcach domu Pańskiego,

pośrodku ciebie, Jeruzalem.

 

Miłuję Pana, albowiem usłyszał. Psalm 116 jest pieśnią dziękczynną człowieka uratowanego przez Pana od śmiertelnego zagrożenia. Bóg wysłuchał jego modlitwy, choć wydawało się, że śmierć już go dosięgnie. Śmierć przedstawiona została jako nieprzyjaciel, który go pojmał i skrępował, albo złapał w swe sidła (por. Ps 18,6). Takie odczucie bliskiej śmierci może towarzyszyć także śmiertelnej chorobie, która odbiera władzę ciału, albo sytuacji, kiedy śmiertelne zagrożenie pojawia się w wyniku ludzkiego knowania, intrygi, czy zastraszenia.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy! Psalmista wysławia Boga w Jego łaskawości, sprawiedliwości i miłosierdziu. Wysławia Go, że ochrania ludzi prostodusznych i poniżanych, bo zazwyczaj oni mogą liczyć tylko na Niego. Pan okazał i jemu łaskę, odpowiadając na usilne błaganie, zachował przy życiu. W swoim działaniu względem ludzi Bóg jest i miłosierny, i sprawiedliwy (por. Ps 112,4). Dlatego we wszystkim można Jemu zaufać, podczas gdy człowiek często – psalmista w swym pesymizmie twierdzi, że zawsze – kłamie i zawodzi.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Wprawdzie Psalmista zaraz sam odpowiada na to pytanie, poprzez konkretne przykłady swojej wdzięczności, ale właściwą odpowiedzią będzie przede wszystkim wyznanie, że nie jesteśmy w stanie odwdzięczyć się Bogu
w pełni. Psalmista dwukrotnie mówi o wypełnieniu ślubów, które złożył prosząc Boga o pomoc. Obiecuje wypełnić je publicznie w świątyni Pańskiej w Jerozolimie. Ten ślub obejmuje złożenie ofiary ku czci Pana i „wezwanie imienia Pańskiego”, czyli modlitwę. „Kielich zbawienia” to ofiara z wina.
W późniejszej tradycji Izraela to określenie wskazuje na kielich wina spożywany podczas sprawowania Paschy, dlatego że ten psalm należy do zbioru psalmów śpiewanych podczas paschalnej wieczerzy. Uczniom Jezusa przypomina ustanowienie Eucharystii i jej codzienne sprawowanie.

Drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. Najwyższym wyrazem ofiary ku czci Boga może być śmierć człowieka. Kult Starego Przymierza nie dopuszczał ofiar z ludzi, ale doceniał wartość życia ofiarowanego dla obrony wiary i Prawa, świątyni i Miasta Świętego. „Drogocenną” śmiercią Chrystusa Pana zostaliśmy odkupieni. Ona stanowi jedyną ofiarę nowego i wiecznego przymierza. Kościół od początku uznawał męczeńską śmierć wiernych jako szczególny akt Bożego kultu.

Boże Ojcze miłosierny, nie jesteśmy zdolni odwdzięczyć się za Twoją dobroć, przyjmij nasze pokorne dziękczynienie, które łączymy z Ofiarą Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Ps 115 (113B) /wg BT wyd. 4/
Psalm 117 (116) /wg BT wyd. 4/