Komentarze do czytań V Tydzień Wielkiego Postu
od 13 do 19 marca 2016 r. – Sławomir Komorowski

Niedziela 13 marca 2016 r. Pierwsze czytanie: Iz 43,16-21 Prorok Izajasz zwraca się do Izraela, który przebywa na wygnaniu, zapowiadając zbawcze działanie Boga. Najpierw Izajasz przywołuje wyjście z Egiptu, wyprowadzenie z niewoli. Posługuje się pamiętnymi obrazami suchej drogi wiodącej Izraelitów przez morze i upadku potężnego wojska egipskiego. Pojawia się tu znamienne przeciwstawienie losów pogan postępowaniu Sługi Bożego, który pod pewnymi względami przypomina Izraela, a którego postawa … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 6 do 12 marca 2016 r. – Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 6 .03.2016 r. Pierwsze czytanie: Joz 5, 9a.10-12 Ten mało znany fragment biblijny opisuje punkt zwrotny w historii Izraela. Czterdzieści lat wędrowania do ziemi obiecanej odcisnęło się niezatartą pieczęcią na świadomości narodowej i religijnej Izraelitów. Ta wędrówka wreszcie osiągnęła swój koniec i to, co było od dawna  przedmiotem obietnic, stało się faktem. Naród wybrany przeżywa pierwszą Paschę na ziemi obiecanej i podarowanej … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tygodnia Wielkiego Postu
od 28 lutego do 5 marca 2016 r. – Mateusz Krawczyk, Anna Miller

Niedziela, 28.02 2016 r. Pierwsze czytanie: Wj 3,1-8a.13-15 Co znaczy imię Boga? Co mówi temu, kto czyta i temu kto słucha Pisma Świętego to krótkie i enigmatyczne: „Jestem, który Jestem”? Wiele komentarzy napisano i wiele czasu poświęcono na to, by zrozumieć hebrajskie: „אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה” (’ehǝjeh ’aszer ’ehǝjeh); by odczytać sens i treść greckiego tłumaczenia tych słów w Septuagincie: „ἐγώ εἰμι ὁ ὤν” (egō eimi … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II tydzień Wielkiego Postu
od 21 do 27 lutego 2016 r. – Elżbieta Stankiewicz

Niedziela 21 lutego 2016 r. Pierwsze czytanie: Rdz 15, 5 -12,17-18 Jakże piękne polecenie Boga: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić” jest odpowiedzią Stwórcy na niemoc człowieka pogrążonego w bólu. Podnieś głowę i spróbuj ogarnąć to, co dla człowieka jest nie do ogarnięcia, ale pozwala przez chwilę wejść w tajemnicę wszechmocy Boga. Realna bliskość Boga, Jego pozorne oddalenie i rzeczywista odrębność Jego bytu  … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I tydzień Wielkiego Postu |14-20 lutego 2016 r. – dr hab. Marek Kita

[dzień 1] Niedziela, 14.02.2016 r. Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 Czytany dzisiaj fragment Księgi Powtórzonego Prawa zawiera jakby wyznanie wiary Izraela, starotestamentalne Credo. Przypomina ono, co Bóg zrobił dla swego ludu i poprzedza ofiarę z plonów Ziemi spełnionych Obietnic… Wyznanie wiary to zarazem wyznanie wdzięczności, a ofiara – złożenie przed Bogiem Jego własnych darów razem z darem … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Zwykły
od 7 do 13 lutego 2016 r. – Ks. Waldemar Kluz

Niedziela, 7.02.2016 r. Pierwsze czytanie: Iz 6, 1-2a. 3-8. Słowo o Słowie Słowo Boga rozbrzmiewa w świecie i ma moc. Serafini w wizji Izajasza wołają do siebie: święty. Trzykrotnie powtarzając w sposób responsoryjny przymiotnik święty – hebrajskie kadosz – wprowadzają słuchacza w tajemnicę niezgłębionej i niewyobrażalnej świętości Pana Boga. Przymiot Stwórcy z wizji proroka, którą jest świętość – kadosz, możemy wyrazić zdaniem: Inny, jeszcze … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tygodnia Zwykłego
od 31 stycznia do 6 lutego 2016 r. — ks. Bogusław Zeman SSP

Niedziela, 31.01.2016 r. Pierwsze czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19 Nim Jeremiasz pojawił się na świecie jako człowiek, istniał już w myśli i pragnieniu Boga jako prorok. Przyszedł na świat nie jako przypadkowa osoba z niewiadomym sensem życia, ale jako chciany Przez Boga i z jasno określoną historyczną misją. Miał być głosem Boga do narodu wybranego w czasie burzliwych wydarzeń kryzysu religijnego i politycznego, którego konsekwencją było zburzenie Jerozolimy i przesiedlenie … Zobacz cały tekst >>

Komentarz do czytań III Tydzień Zwykły
(24.01– 30.01. 2016 r.) – Anna Wasilewska

Niedziela 24.01.2016 r. Pierwsze czytanie Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 Księga Nehemiasza, której fragment czytamy podczas dzisiejszej liturgii słowa, jest jedną z ksiąg historycznych Biblii opisującą losy Izraela po powrocie z niewoli babilońskiej i po odbudowaniu świątyni w Jerozolimie. Rozpoczął się wtedy powrót do prawdziwego życia religijnego. Przedstawiony fragment opisuje uroczyste zebranie Izraelitów przed Bramą Wodną. Zgromadzeni domagają się od kapłana – pisarza Ezdrasza przyniesienia Księgi Prawa, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Zwykły
(17 – 23 stycznia 2016 r.) – o. dr hab. Waldemar Linke CP

Niedziela, 17.01.2016 r. Pierwsze czytanie: Iz 62,1-5 Odbudowana w II połowie VI w. przed Chrystusem (po dekrecie Cyrusa) Jerozolima nie była wspaniałym miastem. Architektonicznie zaczęła się rozwijać dopiero w okresie panowania Seleucydów (początek II w. przed Chrystusem), ale wiązało się to ze zmianą charakteru miasta z bliskowschodniego na hellenistyczny, co doprowadziło do powstania w obronie tożsamości religijnej i narodowej. Dumą natomiast napełniała mieszkańców skromna, pewnie pozbawiona jeszcze murów miejskich, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tygodnia po Narodzeniu Pańskim
(10 – 16 stycznia 2016 r.) – o. Benedykt David Drevojanek MWJ

[dzień 1] III Niedziela po Narodzeniu Pańskim, Niedziela Chrztu Pańskiego, 10.01.2016 r. Pierwsze czytanie: Iz 45,1-4. 6-7 „Mój Sługa…, Wybrany mój…” Kim jest ten, który służy samemu Stwórcy i Bogu, Wybrany aby nieść światło zbawienia, aż na sam kraniec świata, wszystkim narodom? Kim On jest, że Bóg mu powierzył tak delikatne dzieło „utrwalenia Prawa Pańskiego” wśród ludzi, nie łamiąc ich, już i tak kruchej,  … Zobacz cały tekst >>