W imieniu Zarządu i na podstawie §18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 10 maja 2016 r. na godz. 19.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.
Gorąco zachęcam do uczestnictwa wszystkich Członków w Walnym Zebraniu, na którym ustępujący Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie z 4-letniej działalności, jak również odbędą się wybory nowego Zarządu na lata 2016-2020. Na podstawie doświadczeń minionych 4 lat przedstawione zostaną propozycje zmiany Statutu BSB oraz przedyskutujemy perspektywy dalszych działań.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2012-2015
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 r.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalność w latach 2012-2015
7. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2019
8. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Bractwa do międzynarodowej organizacji Catholic Biblical Federation
9. Zmiany w statucie Stowarzyszenia
10. Omówienie działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione
12. Zamknięcie Zebrania

Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań VI Tydzień Wielkanocny | od 1 do 7 maja 2016 r. – kleryk Mateusz Nycz
Zmiany w Statucie. Pełnomocnictwo.