W imieniu Zarządu i na podstawie par. 18 Statutu zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 15 kwietnia 2014 r. na godz. 19.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 19.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2.  Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

3.  Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.

4.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2013 r.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu

7.  Wybory uzupełniające:

a/  na sekretarza Zarządu BSB

b/  do Komisji Rewizyjnej

8.  Omówienie działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych

9.  Wolne wnioski i sprawy wniesione

10.  Zamknięcie Zebrania

Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego

Waldemar Jakuboze

NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO – 10 marca 2014 r.
II Niedziela Wielkiego Postu (rok A) - komentarz ks. Krzysztofa Siwka