W imieniu Zarządu i na podstawie §18. Statutu, zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 19 maja 2015 r. o godz. 19.30, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie o godz. 20.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 w Warszawie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2.  Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

3.  Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r.

4.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2014 r.

5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej

6.  Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2014 r.

7. Omówienie działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych

8.  Wolne wnioski i sprawy wniesione

9.  Zamknięcie Zebrania

 Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego

Waldemar Jakuboze

LABORATORIUM SŁOWA BOŻEGO – zapraszamy na wykład 04.05.2015 r. o godz. 19.30
Komentarze do czytań VII Tydzień Okresu Wielkanocnego (17-23 maja 2015 r.) - dr hab. Marek Kita