Na podstawie $ 18 Statutu oraz zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3/2020 zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego na dzień 14 marca 2020 r. na godz. 11.00, zaś w sytuacji braku co najmniej połowy Członków w drugim terminie na godz. 11.15 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul Zamieniecka 21 w Warszawie.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa wszystkich Członków w Walnym Zebraniu, na którym ustępujący Zarząd Bractwa przedstawi sprawozdanie z 4-letniej działalności, jak również odbędą się wybory nowego Zarządu na lata 2020-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

2. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w latach 2016-2019

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 r.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za działalność w latach 2016-2019

7. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2023

8. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej

9. Powołanie Rady Pełnomocników oraz wybór jej Przewodniczącego

10. Omówienie działań Bractwa Słowa Bożego oraz propozycji programowych

11. Wolne wnioski i sprawy wniesione

12. Zamknięcie Zebrania

Kanclerz Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego
Waldemar Jakuboze

Komentarze do czytań - I tydzień Wielkiego Postu | od 1 do 7 marca 2020 r. - Waldemar Jakuboze
Rozważania Ewangeliczne ks. dr Adama Dynaka | od 8 do 14 marca 2020 r.