Na rynku polskim spotykamy się z coraz większą ilością proponowanych podręczników do nauki języka greckiego. Dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich obejmuje pozycje do języka greckiego klasycznego, przygotowując tym samym do lektury dzieł klasyków greckich. Druga grupa to podręczniki przygotowujące do czytania Pisma Świętego Nowego Testamentu. W tym przypadku to przede wszystkim tłumaczenia znanych i cenionych podręczników zachodnich, które zostały zaadoptowane  dla polskiego odbiorcy. Wszystkie one są owocem przemyślanych działań autorów, często wynikających z długoletniego doświadczenia dydaktycznego. Podręcznik dr. Stanisława Kalinkowskiego jest dziełem własnym i rodzimym, który wyszedł spod pióra człowieka, który całą swoją działalność naukowo-dydaktyczną poświęcił odkrywaniu piękna języka i przekazywania go studentom. Niewątpliwą zaletą tej pracy jest z jednej strony wnikliwość autora i wyczuwalna wrażliwość na piękno języka, z drugiej strony niezwykła umiejętność przekazu zawiłych reguł gramatycznych i składniowych, które zawsze pozostawać winny w służbie tekstu, który wyrażają. To, co znajduje odzwierciedlenie w tej pracy, to niezwykła kompetencja tłumacza tekstów antycznych (w tym przede wszystkim Orygenesa), która pozwoliła uczynić z omawianej pozycji podręcznik, który przygotowuje jednocześnie do nauki klasycznego języka greckiego oraz języka kojne (języka Biblii).

Podręcznik składa się z 29 jednostek lekcyjnych, które zawierają cały wykład greckiej gramatyki z elementami syntaksy. Każda z nich została podzielona na cztery działy: gramatyka (w tym elementy gramatyki historycznej), lektura tak dobranych tekstów (biblijnych oraz klasycznych), które obrazują i wyjaśniają omawiane zagadnienia gramatyczno-składniowe, słownictwo oraz ćwiczenia (te ostatnie przygotował ks. dr Krzysztof Siwek). Dołączone aneksy (modlitwy, zestaw przyimków wraz z przykładami oraz aneksy gramatyczne a także słownik ogólny grecko-polski) są koniecznym uzupełnieniem podręcznika, pozwalającym na właściwe z niego korzystanie.

Spis treści – pobierz (pdf)