Badania antropologicznokulturowe są szczególnie ważne, gdy przedmiotem ich jest pogranicze kultur i kultura pogranicza. Fenomenem takiego rodzaju jest wysiłek badawczy podjęty przez ks. dr. Krzysztofa Siwka. Zaprezentowana przez Niego praca oparta jest na świadomie wybranym i w samodzielny sposób zsyntetyzowanym fundamencie metodologicznym. Dociekania Autora oparte są na gruntownej wiedzy historycznej i filologicznej.
Księgę Mądrości i tę pracę łączy wspólna i ważna dla odbiorcy tego tekstu cecha. Obydwa teksty stanowią przykład spotkania myśli religijno-teologicznej z podejściem humanistycznym. W kontekście humanizmu chorobliwie odrzucającego swe religijne korzenie oraz religijności chroniącej się w zamkniętym świecie własnych wartości jest to przejaw żywej tradycji jednoczącej dwa spojrzenia na człowieka i kulturę, w których odniesienie do Boga i Jego Prawa jest fundamentalne. Jest to podejście bardzo oryginalne nie tylko na skalę polskiego, czy tym bardziej polskojęzycznego dorobku naukowego poświęconego Mdr.
Badania nad strukturą społeczną wartości religijnych i kulturowych w obszarze literatury mądrościowej to ciągle jeszcze terra incognita. Autorowi należą się więc wyrazy szczególnego uznania za zapuszczenie się w te interesujące obszary.

o. dr hab. Waldemar Linke CP

Książka ks. dr. Krzysztofa Siwka jest próbą zmierzenia się z fascynującym światem kultury semickiej i greckiej, które spotkały się w zjawisku niezwykłym, jakim jest Septuaginta. Częścią tej spuścizny jest Księga Mądrości.
W swojej refleksji Autor stawia sobie trzy cele badawcze. Po pierwsze, stosując zdobycze egzegezy antropologicznokulturowej wskazuje na kategorie honoru i wstydu, wokół których oscylują inne wartości, które autor Mdr chce przekazać swoim adresatom. Po drugie, w kontekście wskazanego tekstu podejmuje próbę prześledzenia dziedzictwa biblijnego Izraela, z którego korzysta autor. Po trzecie, przedmiotem zainteresowania Autora stał się sam język grecki oraz bogata frazeologia i stylistyka perykopy.
W dogłębnych analizach filologicznych i semantycznych wykazał się znajomością nie tylko greki biblijnej, ale także greki klasycznej. Na uwagę zasługuje korzystanie z tekstów źródłowych z obszaru języka hebrajskiego, aramejskiego i łaciny. Rzetelnie przeprowadzone analizy świadczą o dobrym warsztacie badawczym Autora. Należy podkreślić novum tego opracowania. Dotyczy ono aplikacji wspomnianego podejścia badawczego do analizy późnych greckich ksiąg ST.
Uważam, że na polskim rynku wydawniczym jest to ważny głos w dyskusji na temat wzajemnych relacji dwóch tak różnych kulturowo światów.

ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC


O AUTORZE
KRZYSZTOF SIWEK, dr teologii i licencjat nauk biblijnych, absolwent WT UKSW oraz Pontificio Istituto Biblico w Rzymie. Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Adiunkt w Katedrze Filologii Biblijnej WT UKSW. Wykładowca języków biblijnych na UKSW oraz egzegezy Starego Testamentu i języków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Redaktor naukowy serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie. Autor podręcznika do biblijnego języka hebrajskiego oraz współautor podręcznika do języka greckiego. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych. Prowadzi wykłady oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Współpracował w opracowaniu i wydaniu Biblii Paulińskiej. Członek Komisji Konsultorów Kościelnych ds. Ekumenicznego Przekładu Starego Testamentu. Kierownik Podyplomowego Studium Formacji Biblijnej przy WT UKSW.