Książka wydana jako piąty tom serii Lingua Sacra Monografie zawiera artykuły powstałe przy okazji pierwszej konferencji z cyklu „Nowy Testament: geneza-interpretacja-aktualizacja”, która odbyła 18 listopada 2014 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie i była poświęcona Ewangelii według św. Mateusza. W niniejszym tomie znajdują się teksty prelegentów, uczestników dyskusji panelowej oraz tych, którzy zechcieli przystąpić do tej inicjatywy. Wprowadzający referat ks. prof. Romana Bartnickiego z UKSW przedstawił aktualny stan badań nad Mt w literaturze światowej. Następny prelegent, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk z KUL, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, poświęcił swe wystąpienie soteriologii Mt, której sztandarowym tekstem jest według niego cytat z proroctwa Izajasza w Mt 1,23. Do tego samego tekstu, w drugiej części konferencji, nawiązał ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa. Pierwszą sesję zakończył ciekawy dwugłos dotyczący dwóch perykop ukazujących w sposób szczególny chrystologię Mt. Ks. prof. Janusz Kręcidło MS z UKSW przedstawił scenę kuszenia Jezusa (Mt 4,1-11) stosując do niej zasady antropologii kulturowej. Ks. prof. UŚ dr hab. Artur Malina przedstawił przemienienie Jezusa (Mt 17,1-13) i przeprowadził analizę porównawczą tego tekstu z jego paralelami w Mk 9,2-13 i Łk 9,28-36. Wskazując na sposób pokazania różnicy między Jezusem Chrystusem a postaciami ze Starego Testamentu, zwłaszcza Mojżeszem.

Drugą sesję otworzyło wystąpienie ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego, kierownika Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego UKSW. Odwołując się przede wszystkim do Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI/Josepha Ratzingera ukazał on hermeneutykę papieża-emeryta, zwłaszcza jego złożony stosunek do metody historyczno-krytycznej i przedstawione przez wytrawnego teologa, jakim jest Benedykt XVI konieczne założenia egzegezy teologicznej. Ostatni z referatów przedstawił o. dr hab. Piotr R. Gryiec OFMConv. z Seminarium Franciszkanów z Krakowa. W dyskusji panelowej udział wzięli: ks. prof. UKSW Bartosz Adamczewski, ks. dr Jarosław Sobkowiak OMI, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW (w publikacji brak tekstu jego wystąpienia) i o. dr hab. Waldemar Linke CP.

Artykuły należące do drugiej części tomu są owocem życzliwej odpowiedzi egzegetów z różnych ośrodków, którzy zajmowali się w swych badaniach Ewangelią według św. Mateusza. Są to ks. prof. Krzysztof Bardski z UKSW, ks. dr Adam Dynak, wykładowca Wyższego Seminarium p.w. św. Tomasza z Akwinu (Pińsk, Białoruś), ks. dr Marek Dzik z Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ks. dr Zbigniew Grochowski z UKSW, o. dr Wiesław Jonczyk SJ, wykładowca Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, o. prof. PWTW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, prof. Grzegorz Kubski, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ks. dr Krzysztof Siwek z UKSW, ks. prof. dr hab. Jan Załęski, emerytowany wykładowca UKSW, a obecnie związany z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie.