… Walor polecanej książki jest podwójny. Po pierwsze, Marek Kosendiak podjął się eksploracji bardzo ważnego tematu badawczego, jakim jest koncepcja jedności Kościoła w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Temat ten, choć obecny w liście, jest w nim niejako podskórnie ukryty i w zasadzie niemożliwy do uchwycenia jedynie z użyciem narzędzia analizy epistolarnej. Dlatego też szukaliśmy procedury badawczej, która pozwoliłaby jak najlepiej naświetlić i wydobyć istotę przesłania jedności Kościoła w 1 Kor. Z tych poszukiwań wyrasta drugi istotny walor pracy – zastosowana w niej metodologia. Zdecydowaliśmy się iść ścieżką nowych standardów metodologicznych, będących rezultatem tzw. debaty tesaloniańskiej. Ten nowy kierunek, przyjęty w niniejszej książce, łączy w studiach nad listami corpus Paulinum podejście diachroniczne i synchroniczne poprzez równoległe badanie tych tekstów metodą analizy epistolarnej i retorycznej. Takie podejście metodologiczne zdecydowało o takim a nie innym ujęciu tematu, znalazło odzwierciedlenie w strukturze dysertacji doktorskiej Marka Kosendiaka i jest niewątpliwie jej największym walorem.
Rezultatem przeprowadzonych przez Marka Kosendiaka badań jest konstatacja, że jedność Kościoła jest jednym z centralnych tematów 1 Kor. Autor przekonywająco wykazał, że cała strategia perswazyjna Pawła w tym liście zmierza do ukazania adresatom spójnej koncepcji jedności wspólnoty. Jedność ta jest rozumiana nie tylko jako brak rozłamów, lecz także – a może przede wszystkim – jako więź duchowa. W pełni uzasadniony wydaje się również wniosek Autora książki, że tematyka jedności jest swego rodzaju kluczem hermeneutycznym do lepszego zrozumienia całego listu i odczytania na nowo jego przesłania.
Na koniec pozostaje mi wyrazić słowa zachęty do lektury niniejszej książki. Chociaż wykazuje ona wysoki stopień naukowej specjalizacji i jej Autor posługuje się licznymi terminami technicznymi, właściwymi analizie epistolarnej i retorycznej, to jednak nie jest adresowana jedynie do wąskiego grona specjalistów. Zawiłe treści egzegetyczne są podane w bardzo przystępny sposób. Ufam, że książka znajdzie wielu czytelników i stanie się inspiracją do pogłębiania jedności we wspólnotach rodzinnych i religijnych.

SŁOWO WSTĘPNE
ks. prof. zw. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr Marek Kosendiak,
urodzony w 1982 r. we Wrocławiu. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie w 2007 r. obronił pracę magisterską Termin ανάμνεσις w 1 Kor 11, 24-25 na tle biblijnej idei pamiątki, której promotorem był ks. prof. dr hab. Tomasz Hergesel przy współprowadzeniu ks. dr. Ryszarda Zawadzkiego. W latach 2011-2015 studiował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Kręcidły MS obronił niniejszą dysertację doktorską z teologii biblijnej. Od 2016 r. członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Publikuje artykuły z tematyki biblijnej i historycznej. Z zamiłowania żeglarz.
Ulubiony cytat: „kto żegluje, jest wolnym”.
 
 
Słowo wstępne: ks. prof. zw. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Seria wydawnicza: LINGUA SACRA. MONOGRAFIE
Projekt okładki: Michalina Paczyńska
Koedycja z: Bractwo Słowa Bożego
Format: 155×225 mm
Ilość stron: 226
ISBN: 978-83-7919-074-4
Recenzenci: bp prof. dr hab. Roman Pindel, o. dr hab. Waldemar Linke CP
Studia nad Ewangelią według św. Marka
27 stycznia 2018 - Msza święta w intencji członków i przyjaciół BSB