Na stronie Bractwa Słowa Bożego zaczynamy publikację kolejnych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza. Do tej pory publikowaliśmy rozważania kolejnych Psalmów, które pisała najpierw s. dr Judyta Pudełko, a obecnie o. dr Michał Baranowski. Ewangelię będzie nam zaś przybliżał ks. dr Adam Dynak.

Pierwsza w porządku kanonicznym Ewangelia jest tekstem bardzo ważnym w życiu chrześcijańskim i w teologii, ponieważ ukazuje jak Jezus Chrystus tworzy nowy Lud Boży i kładzie fundamenty pod Nowe Przymierze. Znamy i często przywołujemy na pamięć fragmenty tej księgi, choćby modlitwę „Ojcze nasz…” czy Kazanie na Górze, zwłaszcza zaś Osiem Błogosławieństw. By zrozumieć te teksty trzeba je jednak czytać w kontekście całości. Poza tym Ewangelia ta kryje w sobie ogromne bogactwo, którego czasem nie jesteśmy nawet świadomi. Uważna lektura fragment po fragmencie (lectio continua) pod okiem doświadczonego biblisty może nam pomóc w bliższym poznaniu i głębszym przeżyciu Ewangelii według św. Mateusza.

Nasz przewodnik w tej lekturze, ks. dr Adam Dynak jest kapłanem pochodzącym z diecezji tarnowskiej, ale przez prawie całe swe życie kapłańskie pracuje na Białorusi, w diecezji witebskiej. Obecnie pełni w niej odpowiedzialny urząd kanclerza Kurii Biskupiej. Studia biblijne ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zdobywając tytuł doktora teologii ze specjalizacją teologia biblijna. Wykłada w Instytucie Teologicznym p.w. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku. Jest też jednocześnie proboszczem, a więc ma ciągły i silny związek z duszpasterstwem. Jego objaśnienia tekstu biblijnego mają więc, przy całej kompetencji naukowca, charakter duszpasterskiej pomocy skierowanej do wiernych pragnących żyć Słowem Bożym.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB

Rozważania dostępne są na stronie: Czytamy Ewangelię według św. Mateusza »

Zanim zaczniemy czytać