Komentarze do czytań IV Tydzień Wielkiego Postu
od 26  marca do 1 kwietnia  2017 r. – Ks. Arkadiusz Fliszkiewicz

  Niedziela, 26.03.2017 r. Pierwsze czytanie: 1 Sm 16,1b.  6-7. 10 -13a Dzisiejsze  czytanie  przypomina nam , że Bóg  nie ma względu  na osoby.  Dla Boga nie  ma znaczenia, ile kto ma  lat, jakie posiada tytuły  naukowe, czy jest  biedny czy  bogaty . Bóg  patrzy  na serce  i  obdarza łaską, i  błogosławieństwem tych  , których sam  wybiera i posyła  do  konkretnych  … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Wielkiego Postu
od 19 do 25 marca 2017 r. – Ks. dr Adam Dynak

Niedziela, 19.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Wj 17, 3-7 Powiedziano wiele na temat cudownego wyprowadzenia wody ze skały w czasie wędrówki Izraela przez pustynię. Podobno da się racjonalnie wyjaśnić to wydarzenie. Pewnie tak, bo przecież Bóg najczęściej posługuje się prawami przyrody stworzonego przez siebie świata. To człowiek lubi gonić za cudownością dla zaspokojenia własnej próżności. Bóg tego nie potrzebuje, bo cały kosmos znajduje … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań II Tydzień Wielkiego Postu
od 12 do 18 marca 2017 r. – Alina Mrozek

Niedziela, 12.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Rdz 12, 1-4a Dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju ukazujący powołanie Abrahama jest początkiem wielkiej historii narodu wybranego przez Boga, a poprzez nią historii zbawienia całej ludzkości. Bóg rozpoczyna tę historię powołując człowieka, po którym, patrząc tak po ludzku, niewiele może się spodziewać. Abraham jest blisko 80 – letnim starcem, wędrownym pasterzem, zmęczonym i z pewnością rozgoryczonym faktem, że nie … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań I Tydzień Wielkiego Postu
od 5 do 11 marca 2017 r. – Ks. dr hab. Krzysztof Siwek, Klerycy IV roku WMSD w Warszawie: Tomasz Barański, Cezary Janiszewski, Maciej Kulesza, Grzegorz Pakowski

Niedziela, 5.03.2017 r. Pierwsze czytanie: Rdz 2,7-9; 3,1-7 Dzisiejsze czytanie dotyka bardzo wyraźnie dwóch przestrzeni, w których żyjemy: piękna stworzenia i brzydoty grzechu, ekstazy wynikającej z dobroci Boga i udręki, która jest następstwem podeptania tej dobroci. Grzech pierworodny to przede wszystkim ogromna rana nieufności,  jaka wkradła się pomiędzy Boga-Stwórcę a stworzenie noszące w sobie Jego obraz i podobieństwo. Nieufność, która jest konsekwencją wejścia w dialog ze Złem, tak … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VIII Tydzień Zwykły | od 26 lutego do 4 marca 2017 r. – Waldemar Jakuboze

  Niedziela, 26.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 49, 14-15 Niewola babilońska zrodziła wśród Izraelitów wątpliwości co do dalszej opieki Boga nad ludem wybranym. Zdobycie Jerozolimy oraz uprowadzenie było według nich skutkiem opuszczenia narodu przez Boga. Dla Żydów świątynia, w której mieszka sam Bóg, była gwarantem ich nietykalności. Teraz będąc w niewoli i uświadamiając sobie swoją grzeszność, zwątpili w Boskie miłosierdzie. Prorok przypomina, że obietnice … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VII Tydzień Zwykły
od 19 do 25 lutego 2017 r – Ks. dr Leszek Rasztawicki

Niedziela, 19.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Kpł 19, 1-2. 17-18 Tytuł rozważanej dzisiaj Księgi posiada określenie „kapłańska”. W wielu przekładach nowożytnych Księga zatytułowana jest jako „Leviticus”, czyli „Księga Lewicka”. Sugeruje to, że zawiera pewne wskazania dla pokolenia Lewiego. W relacjach  Pięcioksięgu czytamy o tym, że zostali oni wyłączeni spośród pokoleń Izraela i przeznaczeni do kultu świątynnego. Natomiast hebrajski tytuł Księgi „wajikra” wyraża idee „zawołania, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań VI Tydzień Zwykły
od 12 do 18 lutego 2017 r – Teresa Kołodziej

Niedziela, 12.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20 W czytanym dzisiaj w Kościele fragmencie Księgi Syracha wyeksponowane są wolność i godność, jaką człowiek otrzymał od Boga. Słowami autora natchnionego Bóg mówi: „Jeśli chcesz, zachowasz przykazania.”  Tak, to prawda, wystarczy chcieć. Zauważmy, że Bóg nie zmusza do zachowania przykazań. Obdarował nas wolnością. Wybór zawsze należy do nas. Jeśli już podjęliśmy decyzję, że chcemy zachować Boże przykazania, … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań V Tydzień Zwykły
od 5 do 11 lutego 2017 r. – Tomasz Herbich

Niedziela, 5.02.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 58,7–10 Dzisiejsze pierwsze czytanie kieruje nasz wzrok ku jednemu z najważniejszych tematów ksiąg prorockich – ku zagadnieniu sprawiedliwości w stosunkach społecznych. Pochodzi ono z fragmentu księgi Izajasza poświęconego dwóm rodzajom postu – pierwszemu, który Pan odrzuca, i drugiemu, który wybiera. Różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy pierwszy dokonuje się „wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią” … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań IV Tydzień Zwykły
od 29 stycznia do 4 lutego 2017 r. – Maciej Szulim

Niedziela, 29.01.2017 r. Pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12-13 Z dwóch fragmentów Księgi Sofoniasza, złączonych w dzisiejszym czytaniu, dowiadujemy się, że Bóg wymaga pokory od tych z Izraela, którzy chcą realizacji Bożych obietnic w ich życiu. Pokora, jak mi się zdaje, stanowi źródło wszystkich cnót i fundament relacji z Bogiem, gdyż jest prawdziwą mądrością: znajomością siebie, zdrowym dystansem i pamięcią o Jezusie w każdej chwili życia. Pokora tym … Zobacz cały tekst >>

Komentarze do czytań III Tydzień Zwykły
Dr hab. Marek Kita – od 22 do 28 stycznia 2017 r.

Niedziela, 22.01.2017 r. Pierwsze czytanie: Iz 8, 23b – 9, 3 Izajasz całe wieki przed Chrystusem ogłaszał Dobrą Wiadomość (Ewangelię). Gdy mowa o wkraczaniu Boga w nasze życie, to jest to zawsze Dobra Wiadomość, a „Dzień Pański” – moment, gdy Bóg na powrót w pełni zakróluje – będzie „straszny” (Jl 2, 11; 3,4) tylko z punktu widzenia ludzkiej perwersji, w perspektywie ucieczki przed światłem w mrok (por. J 3, 19). … Zobacz cały tekst >>