35. Nasze owocowanie Mt 7,15-20

Po raz kolejny Jezus odwołuje się w swoim nauczaniu do zjawisk przyrody. Była już mowa o ptakach powietrznych i polnych liliach, teraz przyszedł czas na drzewa i krzewy owocowe, na owce i wilki. Jak widać, Jezus wyraźnie lubi w ten sposób wyrażać niewyrażalne. Jest to rezultat Jego wzrastania w wiejskim środowisku Palestyny, skutek wnikliwej obserwacji przyrody i codziennego życia otaczających Go ludzi. „Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał” (J 7,46) … Zobacz cały tekst >>

34. Nasza brama i droga Mt 7,13-14

Ten krótki tekst na temat bramy i drogi wiodących do zbawienia przywodzi na myśl nauczanie Kościoła wyrażone w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II Dei Verbum: „Święta Matka Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej Księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego, że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały przekazane Kościołowi” (KO 11). … Zobacz cały tekst >>

33. Prawo wzajemnej miłości Mt 7,12

Stwierdzenie, że Pismo Święte jest niezwykłą księgą, brzmi banalnie, niemniej jednak inaczej powiedzieć się nie da, a i to określenie wydaje się nader skromne. Niepodobna wyczerpać argumenty potwierdzające powyższą wypowiedź. Ewenementem wprawiającym w zachwyt jest fakt, że niewielki fragment świętego tekstu może skrywać przebogatą treść. Niekiedy wystarczy jeden werset albo nawet krótka fraza. Właśnie tego rodzaju przypadek spotykamy na drodze naszej wędrówki po Ewangelii św. Mateusza. … Zobacz cały tekst >>

32. Wytrwałość w modlitwie Mt 7,7-11

W powszechnym przekonaniu Ewangelia według Łukasza uchodzi za dzieło szczególnie poświęcone modlitwie. To prawda, ale również pierwszy ewangelista poświęca tej kwestii sporo uwagi. Tylko w Kazaniu na Górze przynajmniej już trzeci raz spotykamy się z nauką Jezusa na temat modlitwy. Formując uczestników królestwa Bożego na ziemi, Pan stara się zabezpieczyć ich stałą i żywą relację z Ojcem w niebie. Było już o szczerości modlitwy, wybrzmiała konkretna modlitwa nazywana przez nas Modlitwą … Zobacz cały tekst >>

31. Osądzanie, obłuda, głupota Mt 7,1-6

W Jezusowym Kazaniu na Górze na przemian dochodzą do głosu wskazania dotyczące miłości Boga i bliźniego. Elementy formacji duchowej ustępują miejsca pouczeniom etycznym i odwrotnie. Wniosek nasuwa się samowolnie: Jezus pragnie całościowo ukształtować tych, którym głosi królestwo Boże i którym pragnie zlecić odpowiedzialność za jego rozwój na ziemi. Tym razem Nauczyciel podejmuje kwestię wzajemnego osądzania się, ale nie jest to jedyny temat w tej perykopie. Na scenę wkraczają również obłuda, zadufanie i chyba … Zobacz cały tekst >>

30. Zaufaj Bogu Mt 6, 25-34

Temat dóbr materialnych pojawiał się już w Kazaniu na Górze. Wielokrotne podejmowanie tej kwestii świadczy o zainteresowaniu Jezusa postawą Jego uczniów odnośnie do spraw doczesnych. Tym razem, rozwijając ten temat, Nauczyciel odwołuje się do przykładów z historii Izraela i z obserwacji codziennego życia, co będzie zresztą częstym zabiegiem oratorskim w Jego przepowiadaniu. Pobieżna lektura interesującej nas perykopy sprawia wrażenie, iż paradoksalnie Jezus w swojej argumentacji balansuje … Zobacz cały tekst >>

29. Niepodzielna służba Bogu Mt 6,24

  W szerokim spectrum tematów Jezusowego Kazania na Górze znowu pojawia się zagadnienie bogactwa materialnego. O ile jednak wcześniejsza wypowiedź Pana w tej kwestii dotyczyła przemijalności dóbr tego świata (zob. Mt 6,19-21), o tyle kolejna przeciwstawia dobra doczesne samemu Bogu. Podobną wypowiedź Jezusa zanotował także św. Łukasz (zob. Łk 16,13). Trzeci ewangelista jednak bardziej rozwija naukę Jezusa, ukazując niegodną mamonę jako środek … Zobacz cały tekst >>

28. Wnętrze człowieka Mt 6,22-23

Spotykamy się z kolejną wypowiedzią Jezusa, którą ewangelista Mateusz wkomponował w strukturę Kazania na Górze. Logion ten, usytuowany pomiędzy dwoma wypowiedziami na temat dóbr materialnych (Mt 6,19-21 i 6,24), z jednej strony może sprawiać wrażenie, że w swoich słowach Jezus nawiązuje do niewłaściwej relacji człowieka względem dóbr tego świata, które zanieczyszczają jego wnętrze, z drugiej jednak strony nie wydaje się, aby nasz Pan właśnie to miał na myśli. … Zobacz cały tekst >>

27. Dobra nieprzemijające Mt 6,19-21

Po wielkich tematach modlitwy, jałmużny i postu Jezusowa nauka w Kazaniu na Górze koncentruje się na znaczeniu wartości materialnych w życiu człowieka. Ewangelista zebrał i zgrupował kilka wypowiedzi Nauczyciela dotyczących tej kwestii. Pierwsza z nich podejmuje dysonans pomiędzy dobrami przemijającymi i nieprzemijającymi. Jezus odwołuje się, jak to często czyni, do sytuacji codziennych. Mowa o molach nawiązuje do wszelkiego rodzaju odzieży, która w czasach starożytnych, kiedy nie było jeszcze przemysłu tekstylnego, była bardzo … Zobacz cały tekst >>

26. Post w życiu uczniów Jezusa Mt 6,16-18

Nauka na temat postu, wygłoszona przez Jezusa w ramach Kazania na Górze, stanowi ostatni element tryptyku, obok modlitwy i dawania jałmużny. Podobnie jak wobec pozostałych dwóch wartości chrześcijańskiego życia, w praktykowaniu postu chodzi o naturalną dyskrecję, skromność i pokorę. Post ma być inicjatywą ze strony człowieka, o której powinien wiedzieć jedynie Bóg i osoba poszcząca. Jakiekolwiek poszerzanie grona świadków w tej materii zagraża szczerości intencji podjętego wyrzeczenia. Zasadniczo każdy … Zobacz cały tekst >>