Seria Lingua Sacra

W centrum Ewangelii, którą codziennie przepowiada Kościół, jest Chrystus Zmartwychwstały, który naucza swoich uczniów, przypominając to wszystko, co o Nim powiedzieli Prawo, Prorocy i Pisma. Jezus jest w drodze do Emaus. Również i Kościół kroczy drogą rozpoznawania swojego Mistrza w Słowie i w łamaniu Chleba. To rozpoznawanie nie może być ani przypadkowe, ani powierzchowne; jest zaplanowane i dogłębne. Posługa Słowa jest wydarzeniem centralnym misyjnej działalności Kościoła: podejmując samemu trud słuchania i rozpoznawania Go w drodze do Emaus, ma stać się „czynieniem uczniów ze wszystkich narodów” (por. Mt 28,19). W tej posłudze ważne jest, to rzecz oczywista, własne doświadczenie Wcielonego Słowa: „[Oznajmiamy wam] co usłyszeliśmy o Słowie życia, cośmy ujrzeli własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1,1).

Zobacz pełny opis serii >>

W serii ukazały się:

 • KONCEPCJA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W 1 KOR
  Analiza retoryczna i epistolarna

  Marek Kosendiak

  - … Walor polecanej książki jest podwójny. Po pierwsze, Marek Kosendiak podjął się eksploracji bardzo ważnego tematu badawczego, jakim jest koncepcja jedności Kościoła w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Temat ten, choć obecny w liście, jest w nim niejako podskórnie ukryty i w zasadzie niemożliwy do uchwycenia jedynie z użyciem narzędzia analizy epistolarnej. Dlatego też ... Zobacz cały tekst >>
 • Studia nad Ewangelią według św. Marka

  - Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w ... Zobacz cały tekst >>
 • Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego
  w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1–5

  ks. Krzysztof Siwek

  - Badania antropologicznokulturowe są szczególnie ważne, gdy przedmiotem ich jest pogranicze kultur i kultura pogranicza. Fenomenem takiego rodzaju jest wysiłek badawczy podjęty przez ks. dr. Krzysztofa Siwka. Zaprezentowana przez Niego praca oparta jest na świadomie wybranym i w samodzielny sposób zsyntetyzowanym fundamencie metodologicznym. Dociekania Autora oparte są na gruntownej wiedzy historycznej i filologicznej. Księgę Mądrości i ... Zobacz cały tekst >>
 • Ewangelia według św. Mateusza
  geneza-interpretacja-aktualizacja

  - Książka wydana jako piąty tom serii Lingua Sacra Monografie zawiera artykuły powstałe przy okazji pierwszej konferencji z cyklu „Nowy Testament: geneza-interpretacja-aktualizacja”, która odbyła 18 listopada 2014 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie i była poświęcona Ewangelii według św. Mateusza. W niniejszym tomie znajdują się teksty prelegentów, uczestników dyskusji panelowej oraz tych, ... Zobacz cały tekst >>
 • Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza
  Teoleogiczne implikacje interetekstualnej analizy biblijnej

  Dariusz Dogondke

  - Przedłożona do recenzji książka podejmuje nową w polskiej biblistyce problematykę badawczą. Jest to powód do satysfakcji dla recenzenta. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter bardziej ogólny, a trzy pozostałe są rozdziałami analizującymi poszczególne problemy teologiczne. Autor   w sposób przekonujący i metodologicznie poprawny wykazuje, że Księga Malachiasza ma charakter deuteronomistyczny. Wprawdzie ... Zobacz cały tekst >>
 • Literacka ojczyzna Tobiasza
  Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi

  o. Waldemar Linke CP

  - Książka o. Waldemara Linke CP stanowi pierwszą w nowożytnej egzegezie biblijnej polskojęzyczną monografię poświęconą Księdze Tobiasza. Szeroko zakrojone pole badaw­cze służy autorowi do przedsta­wienia elementów tła kulturo­wego, które zawiera tekst Tb. W ten sposób rzuca on nowe światło na kwestię datacji tej księ­gi, która budzi wiele kontrowersji. W sposób nowatorski przedstawia też judaizm okresu Drugiej ... Zobacz cały tekst >>
 • Biblijny język hebrajski
  Kurs podstawowy i średni

  ks. Krzysztof Siwek

  - Książka ks. dra Krzysztofa Siwka, jest wspaniale przygotowanym podręcznikiem do hebrajszczyzny biblijnej. Według naszego uznania przewyższa pod wieloma względami dotychczasowe publikacje z tego zakresu i może stanowić niezastąpioną pomoc dla pragnących dogłębnie poznać tekst Pisma Świętego Starego Testamentu w oryginale. Poszczególne zagadnienia z zakresu gramatyki zaopatrzone są obszernymi wyjaśnieniami, zawierającymi liczne przykłady zaczerpnięte z tekstu ... Zobacz cały tekst >>
 • Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii
  Szkice z egzegezy antopologicznokulturowej

  ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

  - Chcę wyrazić przekonanie, że książka ks. prof. Janusza Kręcidły, ze względu na zastosowaną metodologię oraz wnikliwość badawczą, walnie przyczyni się do tego, by pomóc polskim czytelnikom Biblii poznać i jeszcze bardziej cenić „szczerą prawdę o Jezusie” (Dei Verbum 19). Książka ta może być jednocześnie drogowskazem dla nauczycieli, kaznodziejów oraz zwykłych czytelników Pisma Świętego. Książka ta ... Zobacz cały tekst >>
 • Język grecki
  Podręcznik dla studentów teologii

  Stanisław Kalinkowski

  - Na rynku polskim spotykamy się z coraz większą ilością proponowanych podręczników do nauki języka greckiego. Dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich obejmuje pozycje do języka greckiego klasycznego, przygotowując tym samym do lektury dzieł klasyków greckich. Druga grupa to podręczniki przygotowujące do czytania Pisma Świętego Nowego Testamentu. W tym przypadku to przede wszystkim tłumaczenia ... Zobacz cały tekst >>
 • Język Łaciński
  Podręcznik dla alumnów i studentów teologii

  Stanisław Kalinkowski

  - Podręcznik do łaciny autorstwa Stanisława Kalinkowskiego ukazał się w styczniu 2014 roku – jako trzeci tom w serii Lingua Sacra wydawnictwa VERBINUM, przygotowanej we współpracy z Bractwem Słowa Bożego. Po Języku greckim tegoż autora oraz po Biblijnym języku hebrajskim ks. Krzysztofa Siwka, zarazem redaktora tejże serii wydawniczej – ukała się pozycja pod pełną nazwą: Scire ... Zobacz cały tekst >>
 • Od szabatu do niedzieli
  Studium Historyczne, egzegetyczne i teologiczne

  Jarosław Wojcieski

  - Oddajemy do rąk Drogiego Czytelnika kolejny, czwarty już tom naszej serii monograficznej. Jego autor, ks. dr Jarosław Wojcieski, podejmuje niezwykle interesujący problem relacji szabatu do niedzieli. Czyni to w oparciu o niezwykle bogatą tradycję biblijną Starego i Nowego Testamentu, włączając także głos tradycji judaistycznej i wczesnochrześcijańskiej. Prosimy o życzliwe przyjęcie kolejnej monografii w ramach serii Lingua Sacra- Monografie, a wszystkim ... Zobacz cały tekst >>

 


 

Seria Naczynia Gliniane

Chrześcijanie początków XXI wieku to bardzo specyficzne pokolenie, które wzrosło w klimacie kulturowych wstrząsów, straciło poczucie stabilności instytucji i wzorców działania. Zadaje sobie ono nieustannie pytanie o to, co jest istotą wyznawanej przez nas religii, a co wynikiem kulturowych przemian, jakie odczuwała na swej skórze wspólnota uczniów Chrystusa w ciągu wieków swego istnienia. Przywołujemy słowa Nauczyciela, że Kościół oprze się naporowi wrót piekielnych (Mt 16,18). Pocieszamy się, że On nie zostawi nas sierotami (J 14,18). Te słowa, które nie stracą nigdy aktualności (por. Mt 24,35; Mk 13,31; Łk 21,33) wśród zawieruchy dziejów, rzucających łodzią Piotrową jak łupiną, stanowią nasz kompas i jedyny skarb, którego nie zmyje z pokładu tej łodzi żadna fala. Dlatego Kościół czasów niepokoju i zagubienia odkrywa na nowo, jak ważne jest dla niego słowo objawione: Pismo Święte.

Zobacz pełny opis serii >>

W serii ukazały się:

 • Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy
  Część druga. Radośnie będę Cię chwalił

  o. dr Michał Baranowski

  - Książka zawiera rozważania do Psalmów 42–72, 73–89, 90–106. Najstarsze świadectwo o tym, że Żydzi dzielą Księgę Psalmów na pięć części, pochodzi od Orygenesa (połowa III w.). W tekście Psałterza na ten podział wskazują charakterystyczne teksty pochwalne, zwane doksologiami. Dzielą one księgę na pięć nierównych części: Ps 1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150. Prawie z pewnością możemy ... Zobacz cały tekst >>
 • Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy.
  Część pierwsza. Wołam swym głosem do Pana.

  o. dr Michał Baranowski
  s. dr Judyta Pudełko

  - Na stronie Bractwa Słowa Bożego ukazują się regularnie rozważania do kolejnych Psalmów. Są one dziełem dwójki autorów. S. dr Judyta Pudełko jest zakonnicą ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Wykształcenie biblijne zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Biblijnym Studium Franciszkańskim w Jerozolimie. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, doświadczonym przewodnikiem ... Zobacz cały tekst >>
 • Biblijne mozaiki
  Tom 1 i 2

  ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS

  - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, zakonnik i kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (MS), biblista wykształcony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Wykładowca UKSW i innych uczelni. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek ... Zobacz cały tekst >>
 • Lectio divina
  Czy drabina do Raju jest tylko dla mnichów?

  o. Waldemar Linke CP

  - Na genezę  publikacji składają się konferencje wygłoszone w kościele Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Tematem wystąpień były dzieje i treść pojęcia lectio divina. Tytuł książki nawiązuje do traktaciku Guigo II Kartuza Scala claustralium, czyli Drabina mnichów, klasycznego tekstu o lectio divina. Stawia czytelnikom pytanie, czy jest to droga zarezerwowana ... Zobacz cały tekst >>
 • Świety Łukasz opowiada

  ks. Krzysztof Siwek
  o. Waldemar Linke CP

  - Opowiadanie o Jezusie Zbawicielu i o losach pierwotnego Kościoła – tak najprościej można streścić dwutomowe dzieło św. Łukasza obejmujące Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Drugi tom z serii Naczynia gliniane, który oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcony jest tym właśnie dwóm księgom Nowego Testamentu. Piękno, elegancja i prostota tej opowieści zachwycały pokolenia chrześcijan. Nie działo się tak przypadkiem. Ewangelista miał świadomość, że czytelnik, którego wybrał na ... Zobacz cały tekst >>