KONCEPCJA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W 1 KOR
Analiza retoryczna i epistolarna

… Walor polecanej książki jest podwójny. Po pierwsze, Marek Kosendiak podjął się eksploracji bardzo ważnego tematu badawczego, jakim jest koncepcja jedności Kościoła w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Temat ten, choć obecny w liście, jest w nim niejako podskórnie ukryty i w zasadzie niemożliwy do uchwycenia jedynie z użyciem narzędzia analizy epistolarnej. Dlatego też … Zobacz cały tekst >>

Studia nad Ewangelią według św. Marka

Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w … Zobacz cały tekst >>

Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego
w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1–5

Badania antropologicznokulturowe są szczególnie ważne, gdy przedmiotem ich jest pogranicze kultur i kultura pogranicza. Fenomenem takiego rodzaju jest wysiłek badawczy podjęty przez ks. dr. Krzysztofa Siwka. Zaprezentowana przez Niego praca oparta jest na świadomie wybranym i w samodzielny sposób zsyntetyzowanym fundamencie metodologicznym. Dociekania Autora oparte są na gruntownej wiedzy historycznej i filologicznej. Księgę Mądrości i … Zobacz cały tekst >>

Ewangelia według św. Mateusza
geneza-interpretacja-aktualizacja

Książka wydana jako piąty tom serii Lingua Sacra Monografie zawiera artykuły powstałe przy okazji pierwszej konferencji z cyklu „Nowy Testament: geneza-interpretacja-aktualizacja”, która odbyła 18 listopada 2014 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie i była poświęcona Ewangelii według św. Mateusza. W niniejszym tomie znajdują się teksty prelegentów, uczestników dyskusji panelowej oraz tych, … Zobacz cały tekst >>

Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza
Teoleogiczne implikacje interetekstualnej analizy biblijnej

Przedłożona do recenzji książka podejmuje nową w polskiej biblistyce problematykę badawczą. Jest to powód do satysfakcji dla recenzenta. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter bardziej ogólny, a trzy pozostałe są rozdziałami analizującymi poszczególne problemy teologiczne. Autor   w sposób przekonujący i metodologicznie poprawny wykazuje, że Księga Malachiasza ma charakter deuteronomistyczny. Wprawdzie … Zobacz cały tekst >>

Literacka ojczyzna Tobiasza
Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi

Książka o. Waldemara Linke CP stanowi pierwszą w nowożytnej egzegezie biblijnej polskojęzyczną monografię poświęconą Księdze Tobiasza. Szeroko zakrojone pole badaw­cze służy autorowi do przedsta­wienia elementów tła kulturo­wego, które zawiera tekst Tb. W ten sposób rzuca on nowe światło na kwestię datacji tej księ­gi, która budzi wiele kontrowersji. W sposób nowatorski przedstawia też judaizm okresu Drugiej … Zobacz cały tekst >>

Biblijny język hebrajski
Kurs podstawowy i średni

Książka ks. dra Krzysztofa Siwka, jest wspaniale przygotowanym podręcznikiem do hebrajszczyzny biblijnej. Według naszego uznania przewyższa pod wieloma względami dotychczasowe publikacje z tego zakresu i może stanowić niezastąpioną pomoc dla pragnących dogłębnie poznać tekst Pisma Świętego Starego Testamentu w oryginale. Poszczególne zagadnienia z zakresu gramatyki zaopatrzone są obszernymi wyjaśnieniami, zawierającymi liczne przykłady zaczerpnięte z tekstu … Zobacz cały tekst >>

Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii
Szkice z egzegezy antopologicznokulturowej

Chcę wyrazić przekonanie, że książka ks. prof. Janusza Kręcidły, ze względu na zastosowaną metodologię oraz wnikliwość badawczą, walnie przyczyni się do tego, by pomóc polskim czytelnikom Biblii poznać i jeszcze bardziej cenić „szczerą prawdę o Jezusie” (Dei Verbum 19). Książka ta może być jednocześnie drogowskazem dla nauczycieli, kaznodziejów oraz zwykłych czytelników Pisma Świętego. Książka ta … Zobacz cały tekst >>

Język grecki
Podręcznik dla studentów teologii

Na rynku polskim spotykamy się z coraz większą ilością proponowanych podręczników do nauki języka greckiego. Dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich obejmuje pozycje do języka greckiego klasycznego, przygotowując tym samym do lektury dzieł klasyków greckich. Druga grupa to podręczniki przygotowujące do czytania Pisma Świętego Nowego Testamentu. W tym przypadku to przede wszystkim tłumaczenia … Zobacz cały tekst >>

Język Łaciński
Podręcznik dla alumnów i studentów teologii

Podręcznik do łaciny autorstwa Stanisława Kalinkowskiego ukazał się w styczniu 2014 roku – jako trzeci tom w serii Lingua Sacra wydawnictwa VERBINUM, przygotowanej we współpracy z Bractwem Słowa Bożego. Po Języku greckim tegoż autora oraz po Biblijnym języku hebrajskim ks. Krzysztofa Siwka, zarazem redaktora tejże serii wydawniczej – ukała się pozycja pod pełną nazwą: Scire … Zobacz cały tekst >>