Przedłożona do recenzji książka podejmuje nową w polskiej biblistyce problematykę badawczą. Jest to powód do satysfakcji dla recenzenta. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter bardziej ogólny, a trzy pozostałe są rozdziałami analizującymi poszczególne problemy teologiczne. Autor   w sposób przekonujący i metodologicznie poprawny wykazuje, że Księga Malachiasza ma charakter deuteronomistyczny. Wprawdzie podstawowym źródłem biblijnym Księgi Malachiasza jest Księga Powtórzonego Prawa, co wskazywałoby na jej charakter deuteronomiczny, ale – jak podkreśla autor książki – czerpanie przez proroka z tego biblijnego źródła dokonywało się zawsze w oparciu o sposób teologicznej argumentacji, obecnej w dziele deuteronomistycznym, czyli w dziale ksiąg od Księgi Jozuego aż do Drugiej Księgi Królewskiej.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla