Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


 

Psalm 119 (118), 73-88 (Jod-Kaf)  /wg BT wyd. 4/

Jod

73 Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały:

obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.

74 Bojący się Ciebie widzą mnie i cieszą się,

bo pokładam ufność w Twoim słowie.

75 Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki,

że dotknąłeś mnie słusznie.

76 Niech Twoja łaska stanie mi się pociechą

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

77 Niech zaznam Twojej litości, abym żył,

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

78 Niech zawstydzą się zuchwali, bo niesłusznie mnie dręczą,

ja będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.

79 Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie

i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.

80 Niech serce moje stanie się nienaganne w Twych ustawach,

abym nie doznał wstydu.

Kaf

81 Ustaje moja dusza [dążąc] ku Twemu zbawieniu;

pokładam ufność w Twoim słowie.

82 Ustają moje oczy [spoglądając] ku Twemu słowu:

kiedyż mnie pocieszysz?

83 Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu,

nie zapomniałem Twych ustaw.

84 Ile dni słudze Twojemu zostaje?

Kiedy wykonasz wyrok na prześladowcach?

85 Doły wykopali na mnie zuchwalcy,

którzy nie postępują według Twego Prawa.

86 Wszystkie przykazania Twoje są wierne;

gdy kłamstwem mnie prześladują – pomóż mi!

87 Niemalże pokonaliby mnie na ziemi;

ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.

88 Według swej łaski zapewnij mi życie,

ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.

 

Twe ręce mnie uczyniły. Strofa Jod psalmu 119 rozpoczyna się wyznaniem Psalmisty, iż jest on dziełem Bożych rąk (por. Rdz 2,7). W dziele stworzenia każdy człowiek został obdarzony zdolnością poznania i intelektu, ale wskutek grzechu pierworodnego nie potrafi w pełni korzystać z tych darów zgodnie z Bożym zamysłem. Psalmista prosi zatem Pana o łaskę mądrości, by żyć według Bożych przykazań. Czyż nie jest to mądre i właściwe, by ten, który został powołany do życia przez Stwórcę, kierował się w życiu Jego wskazaniami. Odpowiadają one bowiem najlepiej całemu stwórczemu planowi Boga, w którym i człowiek ma określone miejsce, funkcję i cel.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki. Łatwo jest nam tak powiedzieć, gdy wszystko w naszym życiu toczy się pomyślnie, lecz pośród problemów, nieszczęść i cierpienia przychodzi to trudniej. Psalmista także w nich dostrzega rękę Bożej sprawiedliwości i opatrzności. Trwa przy Bogu, pomimo że w swym życiu doświadcza udręczenia i zasadzek ze strony nieprzyjaciół. Oczekuje nagrody, którą Pan obiecał dla wiernych Jemu. Umacnia go radość tych, którzy podobnie jak on, trzymają się Bożego prawa w swym postępowaniu. Radość świętych i błogosławionych, którzy już osiągnęli cel swej drogi – Niebo, wspiera i napawa nadzieją tych, którzy są jeszcze w drodze.

Ustaje moja dusza [dążąc] ku Twemu zbawieniu. Psalmista odczuwa, że pośród trudności słabnie Jego wiara, dlatego usilnie błaga Pana o pomoc, by wytrwał na Jego drodze. Jego przeciwnicy prawie, że go pokonali, uciekając się do kłamstwa. Prosi zatem o ratunek i pocieszenie.

Przypomnijmy sobie modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, kiedy sam Pan Jezus wobec czekającej go męki modlił się do Ojca o umocnienie, oraz zachęcał swych uczniów, by czuwali i modlili się wobec próby wiary, która ich spotka.

Boże Ojcze, usłysz wołanie swoich wiernych, którzy pośród trudności i prześladowania wołają do Ciebie o umocnienie i wybawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

o. Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 119 73-88

Psalm 119 57-72

Psalm 119 32-56

Psalm-119 17-32

Psalm-119 1-16

Psalm 118

Psalm 117

Psalm 116

Psalm 115

Psalm 114

Psalm 113

Psalm 112

Psalm 111

Psalm 110

Psalm 109

Psalm 108

Psalm 107

Psalm 106

Psalm 105

Psalm 104

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 119 (118), 57-72 (Chet-Tet) /wg BT wyd. 4/
Psalm 119 (118), 105-120 (Nun-Samek) /wg BT wyd. 4/