Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem moim,
opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
Psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 9,2–3)


Psalm 103 (102)  /wg BT wyd. 4/

1 Dawidowy.

Błogosław, duszo moja, Pana,

i całe moje wnętrze – święte imię Jego!

2 Błogosław, duszo moja, Pana,

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

3 On odpuszcza wszystkie twoje winy,

On leczy wszystkie twe niemoce,

4 On życie twoje wybawia od zguby,

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

5 On twoje dni nasyca dobrami:

odnawia się młodość twoja jak orła.

6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe,

bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.

7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi,

dzieła swoje synom Izraela.

8 Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo łagodny.

9 Nie wiedzie sporu do końca

i nie płonie gniewem na wieki.

10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam nie odpłaca.

11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.

12 Jak jest odległy wschód od zachodu,

tak daleko odsuwa od nas nasze występki.

13 Jak się lituje ojciec nad synami,

tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.

14 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,

pamięta, że jesteśmy prochem.

15 Dni człowieka są jak trawa;

kwitnie jak kwiat na polu.

16 ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,

i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.

17 A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli,

a Jego sprawiedliwość nad synami synów,

18 nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza

i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.

19 Pan w niebie tron swój ustawił,

a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.

20 Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,

pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy,

<by słuchać głosu Jego słowa>.

21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,

słudzy Jego, pełniący Jego wolę!

22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła,

na każdym miejscu Jego panowania:

błogosław, duszo moja, Pana!

 

Błogosław, duszo moja, Pana! Psalm 103 to piękny hymn na cześć Boga, w którym wysławia się Go za łaski udzielone zarówno psalmiście, jak też wspólnocie Izraela i całemu stworzeniu. Pierwsza część psalmu rozpoczyna się wezwaniem do uwielbienia i dziękczynienia Bogu, skierowanym przez psalmistę do „własnej duszy”, czyli do samego siebie (por. Ps 104,1; 146,1). W odpowiedzi wysławia on Pana najpierw „za wszystkie dobrodziejstwa”, a potem za poszczególne łaski: przebaczenie grzechów, uzdrowienie, uratowanie zagrożonego życia, dobrobyt i długie życie przy zachowaniu młodzieńczej siły.

Miłosierny jest Pan i łaskawy. W drugiej części psalmu Bóg jest uwielbiany za miłosierdzie i łaskawość okazywaną ludowi Izraela, za objawienie dane Mojżeszowi, a przez niego całemu ludowi, za Jego cierpliwość wobec grzechów Izraela, i litość jaką mu okazuje. On jest nieskory do okazywania gniewu, a jeśli to czyni, to tylko na krótko.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni. Pojawia się tutaj krótka dygresja na temat ludzkiej kruchości – nie jesteśmy bytami duchowymi, ale materialnymi („proch”, por. Rdz 2,7). Ludzkie życie jest krótkie i szybko przemija. Bóg pozostaje wierny zawartemu przymierzu i okazuje łaskawość wobec swoich czcicieli.

Pan w niebie swój tron ustawił. Podkreślenie majestatu Boga panującego w niebie i nad całym światem  zapoczątkowuje serię wezwań skierowanych przez psalmistę do anielskich zastępów, do wszystkich sług Pana i całego stworzenia, wreszcie ponownie do siebie samego, aby wszyscy uwielbiali Boga.

Panie Boże, przyjmij nasze pokorne dziękczynienie za wszystkie łaski nam wyświadczone. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Michał Baranowski OFMConv

O autorze

o. dr Michał Baranowski OFMConv (ur. 04.02.1964 r. w Lęborku) jest biblistą specjalizującym się w egzegezie Starego Testamentu. Bardzo leży mu na sercu, by Słowo Boże docierało do tych, którzy go pragną i potrzebują. Z tego powodu angażował się w pracę formacyjną z nauczycielami, nowicjuszami (jako mistrz nowicjatu), klerykami swego zakonu (przez wiele lat był wykładowcą i rektorem seminarium w Łodzi-Łagiewnikach) i studentami teologii (jest wykładowcą UKSW). Obecnie łączy pracę dydaktyczną z funkcją duszpasterza akademickiego w Poznaniu.

Jest osobą ujmującą autentyzmem swego życia, prostotą i bezpośredniością w kontaktach, subtelnością. Mądrze i spokojnie potrafi wiele wyjaśnić, powiedzieć o sprawach trudnych tak, że otwiera ich głębię, a nie straszy złożonością. Jest wielkim darem Opatrzności, że zechciał współpracować z BSB i dzielić się z nami swą wiedzą i głębokim przeżyciem Księgi Psalmów.

o. dr hab. Waldemar Linke CP, Wicekanclerz BSB


Poprzednie rozważania:

Psalm 103

Psalm 102

Psalm 101

Psalm 100

Psalm 99

Psalm 98

Psalm 97

Psalm 96

Psalm 95

Psalm 94

Psalm 93

Psalm 92

Psalm 91

Psalm 90

Psalm 89

Psalm 88

Psalm 87

Psalm 86

Psalm 85

Psalm 84

Psalm 83

Psalm 82

Psalm 81

Psalm 80

Psalm 79

Psalm 78_cz.2

Psalm 78_cz1 (1)

Psalm 77

Psalm 76

Psalm 75

Psalm 74

Psalm 73

Psalm 72

Psalm 71

Psalm 70

Psalm 69

Psalm 68

Psalm 67

Psalm 66

Psalm 65

Psalm 64

Psalm 63

Psalm 62

Psalm 61

Psalm 60

Psalm 59

Psalm 58

Psalm 57

Psalm 56

Psalm 55

Psalm 54

Psalm 53

Psalm 52

Psalm 51

Psalm 50

Psalm 49

Psalm 48

Psalm 47

Psalm 46

Psalm 45

Psalm 44

Psalmy 42 i 43

Psalm 41

Psalm 40

Psalm 39

Psalm 38

Psalm 37

Psalm 36

Psalm 35

Psalm 34

Psalm 33

Psalm 32

Psalm 31

Psalm 30

Psalm 29

Psalm 28

Psalm 27

Psalm 26

Psalm 25

Psalm 24

Psalm 23

Komentarze  S. M. Judyta Pudełko PDDM

Psalm_22

Psalm_21

Psalm_20

Psalm_19

Psalm_18

Psalm_17

Psalm_16

Psalm_15

Psalm_14

Psalm_13

Psalm_12

Psalm_11

Psalm_10

Psalm_9

Psalm_8

Psalm_7

Psalm_6

Psalm_5

Psalm_4

Psalm_3

Psalm_2

Psalm_1

Psalm 102 (101) /wg BT wyd. 4/
Psalm 104 (103) /wg BT wyd. 4/