STATUT
STOWARZYSZENIA BRACTWO SŁOWA BOŻEGO

Pobierz statut w formacie PDF

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Bractwo Słowa Bożego” – zwane dalej Bractwem.

2. Siedziba Bractwa i jego organów znajduje się w Warszawie.

§ 2

Bractwo posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.)

§ 3

1. Terenem działania Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Bractwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

3. Bractwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Bractwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Działalność Bractwa opiera się na społecznej pracy jego członków. Bractwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 4

Bractwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

Rozdział 2

CELE BRACTWA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Bractwo zrzesza osoby pragnące poznawać Pismo Święte w duchu nauki Kościoła Katolickiego zawartej w dokumentach tego Kościoła, zwłaszcza w dokumentach Soboru Watykańskiego II, Papieskiej Komisji Biblijnej i w Adhortacji Verbum Domini.

§ 6

Bractwo realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność wydawniczą, wystawienniczą, prasową, radiową, telewizyjną i internetową;

2) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów;

3) współpracę z innymi podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami związanymi z Kościołem Katolickim;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz członków Bractwa i wiernych Kościoła Katolickiego;

5) organizowanie imprez i spotkań integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

6) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej, naukowej i rekolekcyjnej.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE BRACTWA

§ 7

Członkowie Bractwa dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożyły deklarację członkowską.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Bractwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Bractwa.

§ 9

1. Kandydat do Bractwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres poczty elektronicznej oraz poręczenie ze strony dwóch członków Bractwa lub proboszcza parafii właściwej dla kandydata,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Bractwa ma prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Bractwa i brania udziału w głosowaniu,

b) wybierania i bycia wybranym do organów Bractwa,

c) zgłaszania do organów Bractwa wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Bractwo,

e) korzystania nieodpłatnie ze wszystkich form samokształcenia organizowanych przez Bractwo,

f) publicznego występowania jako członek Bractwa,

g) pełnej informacji o wszystkich formach działalności Bractwa,

h) swobodnego wyrażania opinii o sposobie realizowania celów Bractwa i przedstawiania nowych pomysłów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Członek zwyczajny Bractwa jest zobowiązany:

a) brać czynny udziału w życiu i działalności Bractwa,

b) stałe podnosić poziom własnej wiedzy na temat Pisma Świętego i wykazywać troskę o rozwój duchowy w osobistym kontakcie ze Słowem Bożym,

c) propagować idee przyświecające działalności Bractwa ze szczególnym uwzględnieniem lectio divina,

d) włączać się w działania, jakie Bractwo poprzez swe organa podejmuje w celu realizacji zadań statutowych, bez żądania wynagrodzenia,

e) dbać o dobre imię Bractwa,

f) regularnie wpłacać składki członkowskiej w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie Członków Bractwa,

g) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Bractwa,

h) nie naruszać solidarności organizacyjnej Bractwa.

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Bractwie następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną,

c) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

d) likwidacji członka będącego osobą prawną,

e) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Bractwa lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Bractwa.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 lit. a) – d) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio w przypadku przyczyn określonych w ust. 1 lit. a) i c).

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Bractwa za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Bractwa.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Bractwa.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Bractwa godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b) – d).

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Bractwo, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział 4

ORGANY BRACTWA

§ 15

Organami Bractwa są:

a) Walne Zebranie Członków Bractwa,

b) Zarząd Bractwa,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Wyboru Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Bractwa w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Bractwie,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. Do czasu odbycia Walnego Zebrania Zarząd i/lub Komisja Rewizyjna pracują w zmniejszonym składzie.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b) może on pełnić swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej lub członek nie wyrazi zgody na dalsze pełnienie funkcji.

§ 17

1. Uchwały wszystkich organów Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Bractwa nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów, oddanych zarówno przez członków obecnych jak i oddanych korespondencyjnie.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków, drogą elektroniczną lub listownie, o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Bractwa. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Bractwa w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Bractwa,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Bractwa,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Bractwa z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Kanclerza i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Bractwa lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Bractwa,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Bractwa i przeznaczenia jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Bractwa zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Bractwa.

3. Walne Zebranie Członków Bractwa po otwarciu go przez Kanclerza Zarządu Bractwa wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 członków: Kanclerza, 2 Wicekanclerzy, Sekretarza i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie w czterech odrębnych głosowaniach, za każdym razem z osobno wyłonionych kandydatów.

2. Kanclerz Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wicekanclerz lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Bractwa i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu Bractwa należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Bractwa i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Bractwa,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Bractwa, z zastrzeżeniem § 25,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Kanclerz lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Bractwa Zarząd może zatrudniać członków Bractwa, którzy tworzą Biuro Bractwa.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. Przed wyborem Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podejmuje uchwałę o jej liczebności w danej kadencji.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Bractwa

Rozdział 5

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ BRACTWA

§ 24

1. Majątek Bractwa tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Bractwa.

2. Majątek Bractwa pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności,

g) dochodów z majątku.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Bractwa.

4. Bractwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Bractwa gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Bractwa na okres dłuższy niż 3 lata,

e) rozporządzenie składnikiem majątku Bractwa o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 25

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Bractwo lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Bractwa w stosunku do:

a) członków Bractwa i jego organów,

b) pracowników Bractwa,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Bractwa osobom, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Bractwa na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) – d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Bractwa.

4. Zabronione jest kupowanie przez Bractwo na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 lit. a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d).

§ 26

1. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne Zebranie.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Bractwa składa samodzielnie Kanclerz lub dwóch członków Zarządu.

Rozdział 6

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków Bractwa na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów.

§ 29

1. Bractwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Bractwa powziętej większością dwóch trzecich głosów.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Bractwa, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Majątek zlikwidowanego Bractwa przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Bractwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.