Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożyły deklarację członkowską.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Bractwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Bractwa.

 

Kandydat do Bractwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz poręczenie ze strony dwóch członków Bractwa,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 

O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 

Zainteresowanych dołączeniem do stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z jego statutem, wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz przesłania jej na adres Bractwa.

Za politykę informacyjną w Bractwie odpowiada sekretarz Zarządu, wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bractwo@bractwoslowa.pl

 

Pobierz deklarację członkowską