Pomysł zawiązania stowarzyszenia zrodził się w gronie absolwentów Podyplomowych Studiów Formacji Biblijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwuletnie studium zaszczepiło pragnienie permanentnej lektury Pisma Świętego pod kierownictwem wykładowców gotowych do dalszego prowadzenia słuchaczy.

Dzięki otwartości ks. Krzysztofa Siwka, założyciela biblijnych studiów podyplomowych oraz prefekta Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, oraz o. Waldemara Linke CP myśl absolwentów zyskała aprobatę. 17 grudnia 2011 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym grono trzydziestu ośmiu członków-założycieli zawiązało stowarzyszenie pod nazwą Bractwo Słowa Bożego i uchwaliło jego statut.

14 marca 2012 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000414268. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie.

W lutym 2017 roku Bractwo Słowa Bożego zostało przyjęte w poczet członków Katolickiej Federacji Biblijnej (Catholic Biblical Federation – CBF), międzynarodowego stowarzyszenia katolickiego zrzeszającego ponad 300 organizacji biblijnych w ok. 130 krajach na całym świecie. Czytaj więcej >>
 

Struktura

Zarząd

Zarząd Bractwa Słowa Bożego kieruje działalnością Bractwa i reprezentuje je na zewnątrz. Oświadczenie woli w imieniu Bractwa składa samodzielnie kanclerz Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

 

Kanclerz                     Joanna Człapska

Wicekanclerz             o. Waldemar Linke CP

Wicekanclerz            Robert Pierzchała

Sekretarz                    Elżbieta Kalisz

Skarbnik                     Waldemar Jakuboze

 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Bractwa Słowa Bożego sprawuje nadzór nad działalnością Bractwa. Szczegółowe zasady jej działania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

 

Członkowie            Alina Mrozek, Teresa Pieczyńska, Barbara Świderska

 

 

Dane identyfikacyjne

Bractwo Słowa Bożego

KRS: 0000414268

REGON: 146096120

NIP: 5252530987

 

Adres

ul. Zamieniecka 21

04-158 Warszawa

 

Numer rachunku bankowego

37 1240 4100 1111 0010 4601 1856

Członkostwo

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które złożyły deklarację członkowską.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Bractwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Bractwa.

 

Kandydat do Bractwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz poręczenie ze strony dwóch członków Bractwa,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

 

O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

 

Zainteresowanych dołączeniem do stowarzyszenia zapraszamy do zapoznania się z jego statutem, wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz przesłania jej na adres Bractwa.

Za politykę informacyjną w Bractwie odpowiada sekretarz Zarządu, wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bractwo@bractwoslowa.pl

 

Pobierz deklarację członkowską

Zobacz także: Statut Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego >>