W Klasztorze Ojców Pasjonistów (Warszawa, ul. Zamieniecka 21) raz w miesiącu (w jedną z sobót, od 10:00 do 15:00) od października do czerwca odbywają się dni skupienia pod nazwą „Spotkania ze Słowem Bożym”. Są to całodzienne ćwiczenia duchowe, w których przeplatają się elementy formacji intelektualnej i religijnej. Prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w dziedzinie duchowego czytania Pisma Świętego (lectio divina).

W codziennej krzątaninie, zajęci codziennymi sprawami, mający ciągle coś do zrobienia, nie potrafimy wyłączyć się i skupić tylko na jednym. O wiele częściej przypominamy troszczącą się o wiele Martę, niż Marię siedzącą w zasłuchaniu u stóp Pana (por. Łk 10,41-42). Chcielibyśmy zagłębiać się w Pismo Święte, ale ciągle coś, jak balon przywiązany do nurkującego pływaka, wyciąga nas na powierzchnię. Dlatego pewną szansę na znalezienie sprzyjających warunków dają dni, które można spędzić w ciszy domu zakonnego, w oderwaniu od trosk domowych, w pobliżu cichej i sprzyjającej skupieniu kaplicy. Spotkania składają się z konferencji, podczas których prowadzący daje przykład, jak analizować tekst biblijny, nabożeństw (adoracja, czas na medytację, paraliturgia) i aktów liturgicznych (Liturgia Godzin, Eucharystia). Rozmaitość form modlitwy i pracy idzie w parze z jednością tematu każdego ze spotkań oraz z odniesieniami do jakiegoś jednego, dłuższego tekstu, z którym dobrze jest się zapoznać przed spotkaniem.

Tematy tych spotkań są zależne od propozycji poszczególnych prowadzących. Ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Bractwa. Osoby, które wyrażą takie życzenie, mogą otrzymywać w formie SMS informację przypominającą o terminie spotkania.


Spotkania ze Słowem Bożym 2021 / 2022

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Temat przewodni: Od Józefa Egipskiego do Józefa, męża Maryi. Mężczyźni w Bożym planie zbawienia.

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Joanna Człapska, Robert Pierzchała i zaproszony Gość

Terminy spotkań:

23.10.2021 – Józef, syn Jakuba: przebaczyć, by ocalić –  Rdz 44,1 – 45,28
27.11.2021 – Mojżesz: uwierzyć, że Bóg potrzebuje człowieka – Wj 3,1 – 4,9
11.12.2021 – Jozue: przyjąć powołanie do kontynuowania misji – Joz 1,1-18
22.01.2022 – Samuel: prowadzić błądzących – 1Sm 7,7 – 8,22
19.02.2022 – Dawid: nie zapominać, skąd Bóg powołał – 2Sm 7,1-29
12.03.2022 – Izajasz: daj się Bogu oczyścić – Iz 6,1-13
09.04.2022 – Jeremiasz: dać się Bogu wykorzystać Jr 20,1-18
07.05.2022 – Ezdrasz: zmieniać świat z Bogiem – Ezd 7,1-28
04.06.2022 – Józef, mąż Maryi: blisko z Jezusem –  Mt 1,1 – 2,23

Plan spotkań:

10.00 – adoracja w ciszy
10.20 – konferencja o. dra hab. Waldemara Linke CP
11.20 – przerwa (kawa/herbata)
11.50 – rozmowa z Gościem – „Mężczyźni mówią”
12.50 – przygotowanie do Mszy Świętej
13.00 – Eucharystia
Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca, w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie w godz.10-14

 

 

 

Spotkania ze Słowem Bożym 2020/2021

Spotkania ze Słowem Bożym to czas rozmyślań nad Pismem Świętym zarówno w formie konferencji i warsztatów prowadzonych w przystępnej formie przez biblistów, jak też w formie osobistej medytacji. Ich fundamentalnym punktem jest Msza Święta. Pomagają one w nabyciu koniecznej wiedzy i umiejętności, które służą przy osobistej modlitwie Pismem Świętym.

Spotkania odbywają się w jedną z sobót miesiąca, w Klasztorze Ojców Pasjonistów przy. ul. Zamienieckiej 21 w  Warszawie (mapa) w godz.10-14

Temat przewodni: Msza zakorzeniona w Biblii

Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP, Maciej Szulim / Robert Pierzchała

Terminy spotkań:

10.10.2020 – Obrzędy wstępne; Mt 5,21-26
07.11.2020 – Chwała na wysokości Bogu; Łk 2,8-14
05.12.2020 – Liturgia Słowa; Łk 24,13-35
09.01.2021 – Przygotowanie darów i prefacja; Łk 19,29-38
13.02.2021 – Modlitwa Eucharystyczna I; J 6,22-59
13.03.2021 – Triduum Paschalne; Wj 14,15-15,1
17.04.2021 – Modlitwa Eucharystyczna II; Flp 2,6-11
08.05.2021 – Obrzędy komunii i zakończenia; Łk 24,36-53
12.06.2021 – Kalendarz liturgiczny; J 7,1-14

Plan spotkań:

10:00 Modlitwa rozpoczęcia
10:15 Konferencja liturgiczna (p. mgr Maciej Szulim)
11:15 Przerwa
11:30 Konferencja biblijna (o. dr hab. Waldemar Linke CP, prof. UKSW)
12:30 Przygotowanie do Mszy Świętej
13:00 Msza Święta

Spotkania są realizowane w ramach zajęć Uniwersytetu Otwartego przy UKSW. Wstęp wolny. Zapraszamy.