Po kilku latach prowadzenia apostolatu biblijnego, którego celem jest przygotowanie do pogłębionej i samodzielnej, a zarazem kościelnej lektury Pisma Świętego, chcemy w coraz większym stopniu proponować Państwu praktykę lectio divina. Jednocześnie obchody stulecia rozpoczęcia objawień fatimskich powodują, że chcemy odpowiedzieć na słowa Matki Bożej: „odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata” (13.05.1917 r.). Te dwie idee splatają się w nowej działalności, jaką podejmujemy: publikacji opartych na solidnej egzegezie medytacji biblijnych osnutych wokół tekstów Pisma Świętego odnoszących się do tajemnic różańcowych.

Modlitwa różańcowa przeżywa swój renesans, co może być efektem rocznicy objawień w Fatimie, a także gwałtownych zmian w obyczajowości i moralności narodów Europy, która wypiera się swoich chrześcijańskich korzeni. Różaniec jest modlitwą słowem Bożym w znaczeniu dosłownym – powtarzamy słowa zapisane w Nowym Testamencie, oraz w znaczeniu duchowym – rozważamy wszystkie wydarzenia z życia Jezusa z osobna, odnajdując ich zapowiedź w Starym Testamencie, co tworzy bardzo spójną historię zbawienia, która trwa i której stajemy się uczestnikami dzięki lekturze Pisma Świętego i modlitwie. Różaniec jest modlitwą bezpieczną, od pierwszych słów przepełnioną obecnością Ducha Świętego – zstąpił On na Maryję, aby poczęła Syna Bożego. Ilekroć z większym lub mniejszym zrozumieniem i zaangażowaniem odmawiamy różaniec, wierzymy, że i nas ogarnie Duch Święty i doprowadzi do spotkania z wcielonym Słowem Bożym – Jezusem. Ilekroć sięgamy po różaniec, tworzymy małe wspólnoty tętniącego modlitwą Kościoła, czyli Żywy Różaniec. Stajemy się wówczas żywymi świadkami Jezusa zasłuchanymi w Jego słowo i połączonymi modlitwą zawierzenia w zbawcze dzieło Boga. Czerpiąc z Pisma Świętego korzystamy z wielowiekowej tradycji Kościoła i tworzymy ją. Ważne jest więc, aby nasza modlitwa odkrywała przed nami to bogactwo duchowe Kościoła i coraz bardziej zbliżała nas do Boga. Ukazywała nam Jego głębię i prowadziła do wejścia w osobową relację z Nim, aż do pełni zjednoczenia z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

Proponowana przez nas egzegeza biblijna tekstów związanych z tajemnicami różańcowymi zmierza do syntetycznego spojrzenia na cały plan zbawczy Boga spisany zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

Poprzedzający egzegezę biblijną tekst „Ćwiczenia medytacyjne do lectio divina” ma pomóc osobom, które nie praktykowały jeszcze lectio divina. Wydana przez nas kilka lat temu w serii Naczynia gliniane książeczka „Lectio divina. Czy drabina do Raju jest tylko dla mnichów?” W. Linke może w istotny sposób przybliżyć tę pełną pokory, cierpliwości, wiary, wytrwałości praktykę medytacji Pisma Świętego, sięgającą aż starożytności chrześcijańskiej. Zachęcamy do jej lektury przed podjęciem medytacji biblijnej.

Egzegeza poszczególnych tajemnic będzie się ukazywał 25 dnia każdego miesiąca, aby w ten sposób członkom Żywego Różańca ułatwić rzeczowe i duchowe przygotowanie do odmawiania nowej tajemnicy. Pierwszy tekst opublikujemy 25 września.

Wielokrotnie w naszej działalności powoływaliśmy się na adhortację apostolską Benedykta XVI Verbum Domini, dlatego zachęcając Państwa do praktykowania lectio divina przytoczymy słowa z tego dokumentu o jej celu i skuteczności: „ może otworzyć przed wiernymi skarb słowa Bożego, a także doprowadzić do spotkania z Chrystusem, żywym Słowem Bożym” (nr 87).

Ćwiczenie medytacyjne do lectio divina »

Dział „Różaniec – Pismo Święte – medytacja” w Bibliotece »