Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

 

Joanna Pudzianowska

Joanna Pudzianowska – z wykształcenia magister filologii klasycznej (Instytut Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dyplomowany nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej, posiadający dwudziestoletnie doświadczenie pracy z młodzieżą licealną i osobami dorosłymi. Stworzyła autorski program nauczania łaciny i kultury antycznej, uwzględniający realia współczesnej szkoły średniej. Wykładała język łaciński w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Ukończyła Podyplomowe Studia Polonistyka dla nauczycieli na Wydziale Polonistyki UW oraz Podyplomowe Studia Nowe Liceum – Wiedza o Kulturze w Instytucie Badań Literackich PAN, ucząc do 2019 r. przedmiotu Wiedza o kulturze. Wykwalifikowany nauczyciel bibliotekarz.

Od 2011 r. zaangażowana w organizację Konkursu Kultury Klasycznej przy Kole Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Instytut Filologii Klasycznej UW).


Magdalena Jóźwiak

Magdalena Jóźwiak – dr nauk humanistycznych (filologia klasyczna) Uniwersytetu Wrocławskiego, dr teologii (teologia biblijna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pracownik badawczy w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej Instytutu Nauk Teologicznych KUL.

Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej oraz współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski.

Główny obszar zainteresowań to komentarze Ojców Kościoła do Biblii (szczególnie św. Hieronim), filologia biblijna, typologia i symbolika biblijna oraz krytyka tekstu ST. Tłumaczka tekstów patrystycznych: św. Hieronim, „Kwestie hebrajskie w Księdze Rodzaju” (Wrocław 2010); św. Nicetas z Remezjany, „O czuwaniach sług Boga” (Wrocław 2015), Anonim, „Komentarz do Księgi Hioba” (Commentarii in Job), czyli epitoma „Komentarza do historii Hioba” Filipa Prezbitera (Wrocław 2018) i autorka monografii „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera (Wrocław 2015) oraz kilkunastu artykułów naukowych. Organizatorka cyklicznych konferencji międzynarodowych poświęconych egzegezie i translatoryce biblijnej. Przynależy do Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej KEP oraz jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich.


Ks. Krzysztof Siwek – dr hab. teologii biblijnej i licencjat nauk biblijnych, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego UKSW, a także Pontificio Istituto Biblico w Rzymie. Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu i języków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Redaktor naukowy serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie. Prowadzi wykłady oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego.


Mateusz Krawczyk

Mateusz Krawczyk – ur. w 1991 r. w Warszawie. W latach 2009–2014 studiował Edukację Medialną i Dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym UKSW, biorąc udział w programie Erasmus na prestiżowej uczelni Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W czerwcu 2009 r. obronił pracę magisterską pisaną na seminarium z Egzegezy NT pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego. W latach 2014–2019 odbył studia doktoranckie z Teologii Biblijnej na UKSW, broniąc pracę doktorską pt. Hipoteza zależności hipertekstualnej Listu do Rzymian od Księgi Mądrości pisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego.
Realizował projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki (Preludium oraz Etiuda). Odbył staż zagraniczny w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie w 2018 roku. Prezentował wyniki prowadzonych badań w formie referatów na 9 konferencjach o zasięgu międzynarodowym (m.in. SBL International Meeting oraz EABS Annual Meeting: Seul, Berlin, Helsinki, Rzym, Sofia, Warszawa).
Obecnie wykładowca biblistyki na Podyplomowych Studiach Formacji Biblijnej na UKSW oraz dyrektor i wykładowca w Szkole języków biblijnych Lingua Sacra działającej przy Bractwie Słowa Bożego.
Popularyzował wiedzę o Biblii m.in. jako autor audycji radiowych w Radiu Warszawa: „Biblia pod lupą” oraz „Pytania o Biblię”. Członek Society of Biblical Literature, European Association of Biblical Studies, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Bractwa Słowa Bożego.