Lingua Sacra | Historia Lingua Sacra | Kursy hebrajskiego i greki | Kurs łaciny | Nasi wykładowcy | Regulamin |
Plan zajęć

Struktura organizacyjna

dr Mateusz Krawczyk

Dyrektor Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra

 

Joanna Człapska, Kanclerz Bractwa Słowa Bożego

Nadzór administracyjny nad Szkołą języków biblijnych Lingua Sacra

 

 1. dr hab. Waldemar Linke, prof. UKSW

Nadzór naukowy nad Szkołą języków biblijnych Lingua Sacra

 

 

 

Regulamin Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra przy Bractwie Słowa Bożego

 

 • 1 Przedmiot Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkoły języków biblijnych Lingua Sacra.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. 1. Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra, zwana dalej Szkołą, jest instytucją działającą w ramach Stowarzyszenia Bractwo Słowa Bożego (KRS: 0000414268; REGON: 146096120; NIP: 5252530987) z siedzibą przy ul. Zamienieckiej 21, 04-158 w Warszawie, zwanego dalej Bractwem.
 2. Szkołą kieruje dyrektor, który podlega kanclerzowi Bractwa.

 

 • 3 Organizacja
 1. Rok akademicki w Szkole trwa dwa semestry – rozpoczyna się w październiku, a kończy w czerwcu. Kurs językowy trwa cztery semestry.
 2. Szczegółowy plan zajęć jest ustalany przez dyrektora, przesyłany drogą mailową do wszystkich Uczestników oraz publikowany na stronie Bractwa.
 3. Zmiana terminu poszczególnych zajęć ustalana jest z grupą przez wykładowcę i wymaga zgody wszystkich Uczestników danego kursu.
 4. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się ze względu na nieobecność Uczestników, a termin zajęć nie został wcześniej zmieniony, wykładowca nie ma obowiązku proponowania terminu zastępczego odrobienia zajęć. W takiej sytuacji zajęcia przepadają. Dotyczy to również osób, które uczestniczą w kursie jedynie w formie odsłuchiwania nagrań z zajęć – nie będą miały takiej możliwości.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. Przy zaistnieniu podobnej sytuacji zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane w terminie ustalonym z członkami grupy.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła zastrzega sobie prawo do przerwania kursu przed zakończeniem pełnych czterech semestrów nauki języka. Przy zaistnieniu podobnej sytuacji Szkoła zobowiązuje się do zwrotu wniesionych przez Uczestników opłat w części odpowiadającej nieodbytym z winy Szkoły zajęciom.
 7. Maksymalna liczebność grup zajęciowych jest ustalana przez dyrektora Szkoły i tylko w wyjątkowych sytuacjach może przekroczyć 20 osób w grupie.
 8. W kwestiach organizacyjnych należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem Szkoły pod numerem tel. +48 662 059 248 lub adresem e-mail: sjb.linguasacra@gmail.com.

 

 • 4 Rekrutacja
 1. Zasady rekrutacji do Szkoły ustala dyrektor.
 2. Chęć uczestnictwa w kursie wybranego języka lub kilku wybranych języków następuje poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: sjb.linguasacra@gmail.com.
 3. Po otrzymaniu kwestionariusza zgłoszeniowego i rozmowie z kandydatem, dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata oraz informuje go o przydzieleniu do grupy zajęciowej.
 4. Następuje sporządzenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych między Szkołą a Uczestnikiem kursu (zał. nr 2 do Regulaminu), na mocy której Uczestnik zobowiązuje się opłacić kurs zgodnie z cennikiem zawartym w Regulaminie.

 

 • 5 Cena kursu i opłaty
 1. Cena kursu jednego semestru jednego języka wynosi 650 PLN.
 2. Uczestnikom przysługuje rabat w wysokości 10% na drugi wybrany w Szkole kurs oraz 20% na trzeci wybrany kurs zarówno w przypadku jednoczesnego uczenia się kilku języków, jak i w przypadku podjęcia nauki kolejnego języka po zakończeniu kursu pierwszego lub drugiego języka.
 3. Opłatę za kurs Uczestnik jest zobowiązany uiścić w najpóźniej przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w §4 pkt. 4, gotówką lub przelewem na konto Bractwa:

Bractwo Słowa Bożego (KRS: 0000414268; REGON: 146096120; NIP: 5252530987)

Adres: ul. Zamieniecka 21, 04-158 Warszawa

Numer rachunku bankowego: 37 1240 4100 1111 0010 4601 1856.

 1. Możliwe jest wnoszenie opłat za kurs w ratach, a cena kursu nie podlega w takim przypadku zwiększeniu. Wysokość i ilość rat ustalana jest indywidualnie przez dyrektora Szkoły.
 2. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Szkoła może pobierać odsetki ustawowe.
 3. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłat za kurs.
 4. Cena kursu nie obejmuje opłaty za podręczniki, w które Uczestnik zobowiązuje się zaopatrzyć, jeśli kurs, w którym uczestniczy, tego wymaga.
 5. Faktury wystawiane są przez Bractwo na życzenie Uczestnika kursu.
 6. Na życzenie kandydata na Uczestnika oraz za zgodą dyrektora Szkoły istnieje możliwość uczestnictwa w pierwszych zajęciach kursu wybranego języka bez ponoszenia żadnych opłat – tzw. bezpłatne zajęcia próbne. By wziąć udział w bezpłatnych zajęciach próbnych konieczne jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: sjb.linguasacra@gmail.com.
 7. Zapisanie kandydata na Uczestnika na bezpłatne zajęcia próbne nie gwarantuje mu miejsca w grupie zajęciowej. Jeśli do czasu rozpoczęcia kursu w październiku grupy zajęciowe się zapełnią, Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata na Uczestnika na bezpłatne zajęcia próbne.
 8. W przypadku, gdy osoba, która wzięła udział w bezpłatnych zajęciach próbnych, zostanie Uczestnikiem kursu, zobowiązana jest do zapłaty całości opłaty za kurs.
 9. W przypadku zapełnienia grup zajęciowych zgłoszenia na bezpłatne zajęcia próbne nie będą przyjmowane.
 10. Akcje promocyjne ustalane są przez dyrektora Szkoły i publikowane w formie załączników do Regulaminu.

 

 • 6 Lektorzy
 1. Zajęcia w Szkole prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do nauczania języków biblijnych oraz łaciny.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z danego języka w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych lub innych powodów niezależnych od Szkoły.
 3. Zajęcia dydaktyczne oraz praca lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu i jakościowemu.

 

 • 7 Rezygnacja z kursu
 1. Każdy Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Szkole w kolejnym semestrze roku akademickiego po złożeniu rezygnacji na co najmniej 30 dni przed końcem trwającego semestru.
 2. Rezygnacja następuje na podstawie pisemnego oświadczenie o rezygnacji Uczestnika kursu przesłanego na adres sjb.linguasacra@gmail.com.
 3. Uczestnik rezygnujący z kursu zobowiązany jest do uregulowania należnych płatności, tj. wniesienia opłat należnych za trwający semestr.

 

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. (Aktualizacja dn. 30 sierpnia 2022 r.)

Zał. nr 1 (Kwestionariusz zgłoszeniowy)
Zał. nr 2 (Umowa)