INTERTEKSTUALIZM
mgr lic. Mateusz Krawczyk, 10 czerwca 2017 r.

Czym jest intertekstualizm? I czy warto o nim mówić w kontekście Pisma Świętego? Warto – takie jest moje zdanie, do którego postaram się Państwa przekonać na przykładzie porównania kilku fragmentów z Księgi Mądrości i Listu do Rzymian. Dwóch ksiąg biblijnych, które przy pierwszej lekturze, wydawałoby się, nie posiadają zbyt wielu elementów wspólnych. Pełny tekst artykułu: Intertekstualizm, M. Krawczyk   Notka biograficzna Mateusz Krawczyk Doktorant III roku biblistyki na Wydziale … Zobacz cały tekst >>

Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba
Barbara Strzałkowska UKSW, 13 maja 2017 r.

Źródło: Żona Hioba – różne oblicza tej samej kobiety. Interpretacja Hi 2,9–10 w BH i LXX oraz wątek żony w Testamencie Hioba

Warsztat egzegety XXI wieku – narzędzia, z których warto korzystać, studiując Biblię
Michał Wilk (redaktor naczelny portalu ORYGENES+), 8 kwietnia 2017 r.

Szanownym Słuchaczom audycji „Biblia pod lupą” i czytelnikom portalu Bractwo Słowa Bożego proponuję przegląd trzech mniej znanych, ale bardzo ciekawych tłumaczeń Biblii oraz omówienie narzędzi, z których warto korzystać, studiując Pismo Święte. W niniejszym artykule w punktach zostaną podane narzędzia i linki, natomiast w audycji radiowej narzędzia te zostaną omówione szerzej. W rozmowie z Panem Redaktorem omówię także kilka przykładowych metod, dzięki którym – stosując omówione narzędzia – można … Zobacz cały tekst >>

Izrael okresu drugiej świątyni. Aspekt historyczny i teologiczno-pedagogiczny
Ks. dr Adam Dynak (Międzydiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku na Białorusi) – 11 marca 2017 r.

Każdy naród posiada swoją historię. Jest ona jego dziedzictwem. Sposób traktowania tego dziedzictwa, podejście do swojej przeszłości wiele mówi o kondycji duchowej i świadomości narodowościowej poszczególnych nacji. Im dłuższa historia, im bardziej bogata w fakty i wydarzenia, tym większy bagaż kulturalny i duchowy danego narodu, choć zdarzają się również wyjątki od tej reguły. Znane powiedzenie: historia jest nauczycielka życia, z jednej strony może zakrawać … Zobacz cały tekst >>

Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowa wizja przyjaźni Jezusa z uczniami. Ciągłość czy dyskontynuacja?
Ks. dr Adam Kubiś (KUL) – 11 lutego 2017 r.

Czy Jan Ewangelista mógł nawiązywać do grecko-rzymskiej idei przyjaźni? W starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej przyjaźń zajmowała o wiele bardziej prominentne miejsce, niż w filozofii współczesnej. Dla Arystotelesa „przyjaciel” był idealnym obywatelem polis, miasta-państwa. Sukces ateńskiej demokracji zależał od jakości przyjaźni praktykowanej przez obywateli oraz związanych z przyjaźnią cnót, takich jak odwaga czy sprawiedliwość. W istocie dwie księgi z dziesięciu swej Etyki nikomachejskiej Arystoteles poświęcił przyjaźni.[1] W okresie helleńskim … Zobacz cały tekst >>

Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
Tomasz Herbich – 14 stycznia 2017 r.

Od Prolegomenów do historiozofii do Ojcze nasz Zaledwie dwudziestoczteroletni August Cieszkowski wystąpił w 1838 roku z ambitnym projektem stworzenia nowej nauki – historiozofii, która miała w sposób ścisły i metodyczny odkryć ogólny charakter oczekującej ludzkość przyszłości. Aby taką naukę stworzyć – przekonywał polski arystokrata w wydanym po niemiecku dziele Prolegomena zur Historiosophie – należało filozofię dziejów konsekwentnie podporządkować zasadom Heglowskiej dialektyki. Co prawda sam Hegel … Zobacz cały tekst >>

Mężczyźni z mężczyznami, czyli kilka słów o homoseksualizmie z Biblii
Maciej Szulim – 10 grudnia 2016 r.

Norweski egzegeta, Reidar Hvalvik[1], podaje dwa powody, dla których w protestanckim Kościele Norweskim w przeciągu kilkunastu lat stosunek tamtejszych biskupów do kwestii homoseksualizmu diametralnie się zmienił. Pierwszym z nich jest bardzo silny nacisk zsekularyzowanego społeczeństwa, w którym homoseksualizm jest postrzegany jako w pełni równoprawna orientacja seksualna.  Jakkolwiek silny jednak nie byłby to nacisk, to nie przyniósłby on wiele, gdyby nie teologiczne i biblijne argumenty prohomoseksualne, jakich od kilkudziesięciu lat dostarczają teolodzy … Zobacz cały tekst >>

Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament
Waldemar Linke CP (WT UKSW) – 12 listopada 2016 r.

Tematem najbliższej audycji z cyklu”Biblia pod lupą” jest ” chrzest. Artykuł o. Waldemara Linke pt. „Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament” wprowadza w jej tematykę. Zapraszamy do lektury i wysłuchania audycji.

Ewangelia miłosierdzia według Rembrandta
Dr Joanna Jaromin – 8 października 2016 r.

Piętnasty rozdział Łukaszowej Ewangelii należy do najbardziej znanych tekstów biblijnych, nazywany często „ewangelią w Ewangelii”[1], a w nim szczególnie przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W ciągu ostatnich miesięcy chyba jeszcze bardziej udało się wniknąć w tę przypowieść, gdyż stanowi ona doskonały punkt wyjścia dla wszelkich rozważań o miłosierdziu Bożym, a obecny rok temu miłosierdziu właśnie jest poświęcony. Przypuszczać więc można, iż o wzmiankowanej przypowieści powiedziano i napisano … Zobacz cały tekst >>

Problem natchnienia Septuaginty
M. Nycz – 8 września 2016 r.

„Całe życie Kościoła opiera się na słowie Bożym, które jest przekazywane w Piśmie świętym, czyli w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kościół wierzy, że wszystkie te księgi są natchnione, czyli ich autorem jest Bóg […]”[1]. Tę prawdę, jako dogmatyczną, Kościół zatwierdził stosunkowo późno, bo dopiero na IV sesji Soboru Trydenckiego 8 kwietnia 1546 roku. Za natchnione uważa się księgi w języku oryginalnym, czyli … Zobacz cały tekst >>