Grecko-rzymski ideał męskiej przyjaźni a Janowa wizja przyjaźni Jezusa z uczniami. Ciągłość czy dyskontynuacja?
Ks. dr Adam Kubiś (KUL) – 11 lutego 2017 r.

Czy Jan Ewangelista mógł nawiązywać do grecko-rzymskiej idei przyjaźni? W starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej przyjaźń zajmowała o wiele bardziej prominentne miejsce, niż w filozofii współczesnej. Dla Arystotelesa „przyjaciel” był idealnym obywatelem polis, miasta-państwa. Sukces ateńskiej demokracji zależał od jakości przyjaźni praktykowanej przez obywateli oraz związanych z przyjaźnią cnót, takich jak odwaga czy sprawiedliwość. W istocie dwie księgi z dziesięciu swej Etyki nikomachejskiej Arystoteles poświęcił przyjaźni.[1] W okresie helleńskim … Zobacz cały tekst >>

Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego
Tomasz Herbich – 14 stycznia 2017 r.

Od Prolegomenów do historiozofii do Ojcze nasz Zaledwie dwudziestoczteroletni August Cieszkowski wystąpił w 1838 roku z ambitnym projektem stworzenia nowej nauki – historiozofii, która miała w sposób ścisły i metodyczny odkryć ogólny charakter oczekującej ludzkość przyszłości. Aby taką naukę stworzyć – przekonywał polski arystokrata w wydanym po niemiecku dziele Prolegomena zur Historiosophie – należało filozofię dziejów konsekwentnie podporządkować zasadom Heglowskiej dialektyki. Co prawda sam Hegel … Zobacz cały tekst >>

Mężczyźni z mężczyznami, czyli kilka słów o homoseksualizmie z Biblii
Maciej Szulim – 10 grudnia 2016 r.

Norweski egzegeta, Reidar Hvalvik[1], podaje dwa powody, dla których w protestanckim Kościele Norweskim w przeciągu kilkunastu lat stosunek tamtejszych biskupów do kwestii homoseksualizmu diametralnie się zmienił. Pierwszym z nich jest bardzo silny nacisk zsekularyzowanego społeczeństwa, w którym homoseksualizm jest postrzegany jako w pełni równoprawna orientacja seksualna.  Jakkolwiek silny jednak nie byłby to nacisk, to nie przyniósłby on wiele, gdyby nie teologiczne i biblijne argumenty prohomoseksualne, jakich od kilkudziesięciu … Zobacz cały tekst >>

Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament
Waldemar Linke CP (WT UKSW) – 12 listopada 2016 r.

Tematem najbliższej audycji z cyklu”Biblia pod lupą” jest ” chrzest. Artykuł o. Waldemara Linke pt. „Chrzest w Piśmie Świętym. Symbol i sakrament” wprowadza w jej tematykę. Zapraszamy do lektury i wysłuchania audycji.

Ewangelia miłosierdzia według Rembrandta
Dr Joanna Jaromin – 8 października 2016 r.

Piętnasty rozdział Łukaszowej Ewangelii należy do najbardziej znanych tekstów biblijnych, nazywany często „ewangelią w Ewangelii”[1], a w nim szczególnie przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). W ciągu ostatnich miesięcy chyba jeszcze bardziej udało się wniknąć w tę przypowieść, gdyż stanowi ona doskonały punkt wyjścia dla wszelkich rozważań o miłosierdziu Bożym, a obecny rok temu miłosierdziu właśnie jest poświęcony. Przypuszczać więc można, iż o wzmiankowanej przypowieści powiedziano i napisano … Zobacz cały tekst >>

Problem natchnienia Septuaginty
M. Nycz – 8 września 2016 r.

„Całe życie Kościoła opiera się na słowie Bożym, które jest przekazywane w Piśmie świętym, czyli w księgach Starego i Nowego Testamentu. Kościół wierzy, że wszystkie te księgi są natchnione, czyli ich autorem jest Bóg […]”[1]. Tę prawdę, jako dogmatyczną, Kościół zatwierdził stosunkowo późno, bo dopiero na IV sesji Soboru Trydenckiego 8 kwietnia 1546 roku. Za natchnione uważa się księgi w języku oryginalnym, czyli … Zobacz cały tekst >>