W centrum Ewangelii, którą codziennie przepowiada Kościół, jest Chrystus Zmartwychwstały, który naucza swoich uczniów, przypominając to wszystko, co o Nim powiedzieli Prawo, Prorocy i Pisma. Jezus jest w drodze do Emaus. Również i Kościół kroczy drogą rozpoznawania swojego Mistrza w Słowie i w łamaniu Chleba. To rozpoznawanie nie może być ani przypadkowe, ani powierzchowne; jest zaplanowane i dogłębne. Posługa Słowa jest wydarzeniem centralnym misyjnej działalności Kościoła: podejmując samemu trud słuchania i rozpoznawania Go w drodze do Emaus, ma stać się „czynieniem uczniów ze wszystkich narodów” (por. Mt 28,19). W tej posłudze ważne jest, to rzecz oczywista, własne doświadczenie Wcielonego Słowa: „[Oznajmiamy wam] co usłyszeliśmy o Słowie życia, cośmy ujrzeli własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1,1).

W tym krótkim zdaniu, które rozpoczyna Pierwszy List św. Jana, widać niezwykły pietyzm i powagę w „obchodzeniu się” ze Słowem życia. Podkreślają to czasowniki tak sugestywnie oddające głębię relacji do Słowa: „słyszeć”, „zobaczyć”, „patrzeć” (tu nawet w znaczeniu „kontemplować”), „dotykać”, by w końcu „oznajmiać”. Głębia relacji do Słowa zakłada uruchomienie wszystkich zmysłów, aby zanurzyć się w doświadczenie spotkania, dać się porwać temu Słowu, które prowadzi do źródła życia. Czytanie Pisma Świętego jest zatem spotkaniem, które wymaga obecności dwóch stron: tego, który mówi, i tego, który słucha. Ma być to jednak obecność jak najbardziej aktywna i to przede wszystkim w wymiarze wierności.

Nośnikiem przekazu Słowa staje się język, którym Bóg przemawia do człowieka i za pomocą którego człowiek przekazuje prawdy Boże. Jest to zatem język święty (lingua sacra), język Biblii. W studium języka Biblii, jak chyba żadnego innego, potrzebna jest daleko idąca wrażliwość na piękno i ciężar Słowa, które się czyta, ale też i pokora wobec tajemnicy stopniowego ukazywania się tego piękna. Jako że język Biblii jest tym, który kształtował się na przestrzeni długiego czasu i rozwijał się na fundamencie różnych kultur i środowisk, wydaje się rzeczą wielce pożądaną  korzystanie z odpowiednich pomocy, które staną się właściwymi narzędziami do odkrycia piękna i mocy tego Słowa.

O odkrywaniu piękna Słowa pisał już w XIV wieku uczony żydowski:

„Pismo Święte objawia nam słowo, które wynurza się powoli spod zasłony i potem na nowo się chowa. Słowo to postępuje tak tylko z tymi, którzy ją znają i są mu posłuszni. W rzeczywistości Pismo jest podobne do pięknej i szlachetnej dziewczyny, która jest ukryta w tajemnej komnacie swojego pałacu. Kocha ona potajemnie i ukrywa swoją miłość przed innymi. On zakochany w niej, z miłości do niej, śledzi ją poprzez kratę, która ich oddziela, poszukując jej. Ona wie, że on usiłuje przejść przez tę kratę i co robi? Otwiera po trochu swoją komnatę i na moment ukazuje mu swoją twarz, ale zaraz potem skrywa ją na nowo. Ktokolwiek jednak towarzyszyłby jemu, nic by nie zauważył, bowiem jedynie ten zakochany ją widzi i czuje się wewnętrznie pociągnięty ku niej swoim sercem, duszą i całym swym jestestwem. Ponadto rozumie on doskonale, że jego ukochana z miłości do niego otworzyła się przed nim, ponieważ płonie z miłości do niego. To jest właśnie Słowo, które samo siebie objawia, ale tylko tym, którzy je kochają (Zohar. Miszpatim 99a–99b).

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelnika, otwiera nową serię, która ukazuje się na polskim rynku wydawniczym. Jej tytuł to lingua sacra (‘język święty’). Stawiamy sobie dość ambitne i ważne zadanie przekazania drogiemu Czytelnikowi odpowiednich narzędzi do właściwego posługiwania się językiem Biblii. Od strony formalnej język Biblii to ten, w którym tekst święty powstał: mowa tu o trzech językach. Dwa z nich należą do grupy języków semickich (hebrajski i aramejski), trzeci to język kultury świata greckiego, w którym powstał tekst Nowego Testamentu, ale także Septuaginta, czyli grecka wersja Starego Testamentu. Na rynku polskim widać bardzo wyraźne wzrastające zapotrzebowanie na studium nad tekstem Biblii. Potwierdzają to liczne publikacje, począwszy od komentarzy biblijnych poprzez popularnonaukowe wprowadzenia do Biblii i przewodniki aż po coraz liczniejsze naukowe opracowania biblijne. W ten nurt wpisuje się także nasza seria. Pierwsza pozycja to podręcznik do nauki języka greckiego biblijnego (kojne) z elementami języka klasycznego. Jest ona skierowana do dość szerokiej rzeszy studentów i wykładowców tego języka. Jego odbiorcami mogą być także ci, którzy chcieliby samodzielnie poznać język grecki.

Prosimy o życzliwe przyjęcie naszej serii, a wszystkim jej odbiorcom życzymy owoców w studium nad świętym językiem Biblii.

ks. dr Krzysztof Siwek
Redaktor naukowy serii

 • KONCEPCJA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA W 1 KOR
  Analiza retoryczna i epistolarna

  Marek Kosendiak

  - … Walor polecanej książki jest podwójny. Po pierwsze, Marek Kosendiak podjął się eksploracji bardzo ważnego tematu badawczego, jakim jest koncepcja jedności Kościoła w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian. Temat ten, choć obecny w liście, jest w nim niejako podskórnie ukryty i w zasadzie niemożliwy do uchwycenia jedynie z użyciem narzędzia analizy epistolarnej. Dlatego też ... Zobacz cały tekst >>
 • Studia nad Ewangelią według św. Marka

  - Z radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom w serii wydawniczej poświęconej pismom Nowego Testamentu. Idea powołania jej do istnienia zrodziła się w 2014 r., gdy Instytut Nauk Biblijnych, będący jednostką naukową Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podjął decyzję o organizowaniu cyklicznych corocznych konferencji naukowych dedykowanych kolejnym księgom Nowego Testamentu według ich układu w ... Zobacz cały tekst >>
 • Honor sprawiedliwego i wstyd bezbożnego
  w antropologicznokulturowej interpretacji Mdr 1–5

  ks. Krzysztof Siwek

  - Badania antropologicznokulturowe są szczególnie ważne, gdy przedmiotem ich jest pogranicze kultur i kultura pogranicza. Fenomenem takiego rodzaju jest wysiłek badawczy podjęty przez ks. dr. Krzysztofa Siwka. Zaprezentowana przez Niego praca oparta jest na świadomie wybranym i w samodzielny sposób zsyntetyzowanym fundamencie metodologicznym. Dociekania Autora oparte są na gruntownej wiedzy historycznej i filologicznej. Księgę Mądrości i ... Zobacz cały tekst >>
 • Ewangelia według św. Mateusza
  geneza-interpretacja-aktualizacja

  - Książka wydana jako piąty tom serii Lingua Sacra Monografie zawiera artykuły powstałe przy okazji pierwszej konferencji z cyklu „Nowy Testament: geneza-interpretacja-aktualizacja”, która odbyła 18 listopada 2014 r. w kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie i była poświęcona Ewangelii według św. Mateusza. W niniejszym tomie znajdują się teksty prelegentów, uczestników dyskusji panelowej oraz tych, ... Zobacz cały tekst >>
 • Charakter deuteronomistyczny Księgi Malachiasza
  Teoleogiczne implikacje interetekstualnej analizy biblijnej

  Dariusz Dogondke

  - Przedłożona do recenzji książka podejmuje nową w polskiej biblistyce problematykę badawczą. Jest to powód do satysfakcji dla recenzenta. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy ma charakter bardziej ogólny, a trzy pozostałe są rozdziałami analizującymi poszczególne problemy teologiczne. Autor   w sposób przekonujący i metodologicznie poprawny wykazuje, że Księga Malachiasza ma charakter deuteronomistyczny. Wprawdzie ... Zobacz cały tekst >>
 • Literacka ojczyzna Tobiasza
  Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi

  o. Waldemar Linke CP

  - Książka o. Waldemara Linke CP stanowi pierwszą w nowożytnej egzegezie biblijnej polskojęzyczną monografię poświęconą Księdze Tobiasza. Szeroko zakrojone pole badaw­cze służy autorowi do przedsta­wienia elementów tła kulturo­wego, które zawiera tekst Tb. W ten sposób rzuca on nowe światło na kwestię datacji tej księ­gi, która budzi wiele kontrowersji. W sposób nowatorski przedstawia też judaizm okresu Drugiej ... Zobacz cały tekst >>
 • Biblijny język hebrajski
  Kurs podstawowy i średni

  ks. Krzysztof Siwek

  - Książka ks. dra Krzysztofa Siwka, jest wspaniale przygotowanym podręcznikiem do hebrajszczyzny biblijnej. Według naszego uznania przewyższa pod wieloma względami dotychczasowe publikacje z tego zakresu i może stanowić niezastąpioną pomoc dla pragnących dogłębnie poznać tekst Pisma Świętego Starego Testamentu w oryginale. Poszczególne zagadnienia z zakresu gramatyki zaopatrzone są obszernymi wyjaśnieniami, zawierającymi liczne przykłady zaczerpnięte z tekstu ... Zobacz cały tekst >>
 • Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii
  Szkice z egzegezy antopologicznokulturowej

  ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS

  - Chcę wyrazić przekonanie, że książka ks. prof. Janusza Kręcidły, ze względu na zastosowaną metodologię oraz wnikliwość badawczą, walnie przyczyni się do tego, by pomóc polskim czytelnikom Biblii poznać i jeszcze bardziej cenić „szczerą prawdę o Jezusie” (Dei Verbum 19). Książka ta może być jednocześnie drogowskazem dla nauczycieli, kaznodziejów oraz zwykłych czytelników Pisma Świętego. Książka ta ... Zobacz cały tekst >>
 • Język grecki
  Podręcznik dla studentów teologii

  Stanisław Kalinkowski

  - Na rynku polskim spotykamy się z coraz większą ilością proponowanych podręczników do nauki języka greckiego. Dzielą się na dwie grupy. Jedna z nich obejmuje pozycje do języka greckiego klasycznego, przygotowując tym samym do lektury dzieł klasyków greckich. Druga grupa to podręczniki przygotowujące do czytania Pisma Świętego Nowego Testamentu. W tym przypadku to przede wszystkim tłumaczenia ... Zobacz cały tekst >>
 • Język Łaciński
  Podręcznik dla alumnów i studentów teologii

  Stanisław Kalinkowski

  - Podręcznik do łaciny autorstwa Stanisława Kalinkowskiego ukazał się w styczniu 2014 roku – jako trzeci tom w serii Lingua Sacra wydawnictwa VERBINUM, przygotowanej we współpracy z Bractwem Słowa Bożego. Po Języku greckim tegoż autora oraz po Biblijnym języku hebrajskim ks. Krzysztofa Siwka, zarazem redaktora tejże serii wydawniczej – ukała się pozycja pod pełną nazwą: Scire ... Zobacz cały tekst >>
 • Od szabatu do niedzieli
  Studium Historyczne, egzegetyczne i teologiczne

  Jarosław Wojcieski

  - Oddajemy do rąk Drogiego Czytelnika kolejny, czwarty już tom naszej serii monograficznej. Jego autor, ks. dr Jarosław Wojcieski, podejmuje niezwykle interesujący problem relacji szabatu do niedzieli. Czyni to w oparciu o niezwykle bogatą tradycję biblijną Starego i Nowego Testamentu, włączając także głos tradycji judaistycznej i wczesnochrześcijańskiej. Prosimy o życzliwe przyjęcie kolejnej monografii w ramach serii Lingua Sacra- Monografie, a wszystkim ... Zobacz cały tekst >>