Chrześcijanie początków XXI wieku to bardzo specyficzne pokolenie, które wzrosło w klimacie kulturowych wstrząsów, straciło poczucie stabilności instytucji i wzorców działania. Zadaje sobie ono nieustannie pytanie o to, co jest istotą wyznawanej przez nas religii, a co wynikiem kulturowych przemian, jakie odczuwała na swej skórze wspólnota uczniów Chrystusa w ciągu wieków swego istnienia. Przywołujemy słowa Nauczyciela, że Kościół oprze się naporowi wrót piekielnych (Mt 16,18). Pocieszamy się, że On nie zostawi nas sierotami (J 14,18). Te słowa, które nie stracą nigdy aktualności (por. Mt 24,35; Mk 13,31; Łk 21,33) wśród zawieruchy dziejów, rzucających łodzią Piotrową jak łupiną, stanowią nasz kompas i jedyny skarb, którego nie zmyje z pokładu tej łodzi żadna fala. Dlatego Kościół czasów niepokoju i zagubienia odkrywa na nowo, jak ważne jest dla niego słowo objawione: Pismo Święte.

Chcemy być coraz bliżej Niego i szukać umocnienia naszej wiary, nadziei i miłości, których płomień tak trudno dziś podtrzymywać. Na szczęście ta potrzeba bliskości i przyjaźni z Biblią, karmienia się nią na co dzień, jest odczuwalna nie tylko w pojedynczych sercach chrześcijan. Głos Pana tworzy, tak jak zawsze w dziejach Kościoła, wspólnotę tych, którzy Go słuchają i wypełniają Jego wolę. Słowo Boże pomaga nam odbudować to, co w Kościele najważniejsze: żywą więź z Bogiem i – w Bogu – między nami: wierzącymi w Niego. Pomaga nam też uczestniczyć w budowaniu ludzkiej solidarności, aby orędzie o zbawieniu nieść także tym, w których sercach nie zapłonął jeszcze ogień wiary, ale już tli się światełko nadziei na bardziej ludzki świat.

Chcemy być dobrymi i wiernymi sługami, którzy powierzony sobie skarb godnie wykorzystają, a więc nie zakopią go, lecz pomnożą, puszczając w obieg (por. Mt 25,21). Ale znamy dobrze swe ograniczenia, wiemy, jak serca nasze leniwe są do wierzenia, a umysły – do rozumienia. Wiemy, że nasze rozumienie słów Pisma Świętego może czasem oddalać nas od głosu naszego Nauczyciela, a nie zbliżać. Może być przeszkodą dla innych, by znaleźli Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14,6). Nasze dobre chęci jakże często są nieprzydatne Bogu, a czasem nawet mogą stanąć w poprzek Jego dróg (por. Mt 16,23; Mk 8,33). Mamy jednak nadzieję, że nasza słabość nie przeszkodzi Bogu, który wie, że skarb Jego łaski nosimy w naczyniach glinianych (por. Flp 4,7), których kruchość i pospolitość nie ujmuje niczego z bogactwa tego skarbu.

Seria „Naczynia Gliniane” ma zadanie przedstawiania przystępnych pomocy ludziom wierzącym, zainteresowanym głębszym poznawaniem Pisma Świętego i żywieniem się nim na co dzień. Naszym pragnieniem jest uczynienie owoców kompetentnej i krytycznej egzegezy użytecznymi dla wiary Kościoła. Chcemy realizować cele, jakie stawia przed wspólnotą Ludu Bożego dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z 1993 roku O interpretacji Biblii w Kościele i adhortacja Verbum Domini, dana przez Benedykta XVI, które  przypominają, że Pismo Święte jest przede wszystkim księgą wiary, a nie tylko źródłem wiedzy. Wyborowi nazwy naszej serii towarzyszył obraz dzbanów, w jakich przez kilkanaście stuleci, od czasów bliskich narodzinom Kościoła do połowy XX wieku, przechowały się w grotach nad Morzem Martwym (Qumran) zwoje biblijne, przekazując nam bezcenne świadectwo, że „słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,25; Iz 40,8).

Seria ta jest wspólną inicjatywą Bractwa Słowa Bożego i Wydawnictwa Verbinum. Mamy nadzieję, że w tych prostych i skromnych naczyniach naszych książek nieść będziemy Wam, drodzy Czytelnicy, wielki skarb. Przyjmijcie go otwartym sercem ze względu na to, co te naczynia kryją.

o. Waldemar Linke CP
Warszawa, 15 lutego 2013 roku

W serii ukazały się:

 • Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy
  Część druga. Radośnie będę Cię chwalił

  o. dr Michał Baranowski

  - Książka zawiera rozważania do Psalmów 42–72, 73–89, 90–106. Najstarsze świadectwo o tym, że Żydzi dzielą Księgę Psalmów na pięć części, pochodzi od Orygenesa (połowa III w.). W tekście Psałterza na ten podział wskazują charakterystyczne teksty pochwalne, zwane doksologiami. Dzielą one księgę na pięć nierównych części: Ps 1–41, 42–72, 73–89, 90–106, 107–150. Prawie z pewnością możemy ... Zobacz cały tekst >>
 • Rozważania do psalmów. Od lektury do modlitwy.
  Część pierwsza. Wołam swym głosem do Pana.

  o. dr Michał Baranowski
  s. dr Judyta Pudełko

  - Na stronie Bractwa Słowa Bożego ukazują się regularnie rozważania do kolejnych Psalmów. Są one dziełem dwójki autorów. S. dr Judyta Pudełko jest zakonnicą ze Zgromadzenia Uczennic Boskiego Mistrza (PDDM). Wykształcenie biblijne zdobywała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Biblijnym Studium Franciszkańskim w Jerozolimie. Jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, doświadczonym przewodnikiem ... Zobacz cały tekst >>
 • Biblijne mozaiki
  Tom 1 i 2

  ks. dr hab. Janusz Kręcidło MS

  - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, zakonnik i kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (MS), biblista wykształcony w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie. Wykładowca UKSW i innych uczelni. Autor wielu książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Członek ... Zobacz cały tekst >>
 • Lectio divina
  Czy drabina do Raju jest tylko dla mnichów?

  o. Waldemar Linke CP

  - Na genezę  publikacji składają się konferencje wygłoszone w kościele Mniszek Benedyktynek-Sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta w Warszawie. Tematem wystąpień były dzieje i treść pojęcia lectio divina. Tytuł książki nawiązuje do traktaciku Guigo II Kartuza Scala claustralium, czyli Drabina mnichów, klasycznego tekstu o lectio divina. Stawia czytelnikom pytanie, czy jest to droga zarezerwowana ... Zobacz cały tekst >>
 • Świety Łukasz opowiada

  ks. Krzysztof Siwek
  o. Waldemar Linke CP

  - Opowiadanie o Jezusie Zbawicielu i o losach pierwotnego Kościoła – tak najprościej można streścić dwutomowe dzieło św. Łukasza obejmujące Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Drugi tom z serii Naczynia gliniane, który oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcony jest tym właśnie dwóm księgom Nowego Testamentu. Piękno, elegancja i prostota tej opowieści zachwycały pokolenia chrześcijan. Nie działo się tak przypadkiem. Ewangelista miał świadomość, że czytelnik, którego wybrał na ... Zobacz cały tekst >>